Archives

Category Archive for ‘Άσπρα’

Cerastium brachypetalum subsp roeseri

Name/Όνομα:  Κεράστιο το βραχυπέταλο υποείδ. ροεσέρι*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Cerastium brachypetalum subsp roeseri (Boiss. & Heldr.) Nyman

Common name/Κοινό Όνομα:   Grey mouse-ear, gray chickweed.

Family/Οικογένεια:    CARYOPHYLLACEAE

 

 

Description

 

Plant:    Annual herb growing up to 30 cm high.

Stem/s:   Erect, sticky and glandular-pubescent, ± branched, often purplish below, repeatedly separated above, densely covered with soft and long non glandular hairs;

Leaves:  Opposite, simple and entire, densely hairy, the lower obovate or spathulate with a distinct flattened petiole, the upper ovate or elliptic and sessile.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in few-flowered, lax, and dichotomus cymes; bracts oblong, sessile, resemble leaves, and hairy or glandular hairy; pedicels longer than sepals, bending downwards just before apex (fruiting time); sepals 5, lanceolate, ± acute, covered with a mixed of glandular and non-glandular hairs; petals 5, obovate, white, deeply bifid, as long as sepals or shorter; stamens up to 10, anthers oblong and yellow, 2-thecous, longitudinally dehiscent; ovary superior, styles 5.

Flowering time:   February-June

Fruit:  Capsule enclosing numerus spherical seeds.     

Habitat:  Roadsides, rocky slopes, near streams, moisty banks, open coniferous woodland, 600-1700 m alt.   

Native:   Europe.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 30 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, κολλώδεις και καλυμμένοι με αδενώδεις και μη αδενώδεις μαλακές και μακριές τρίχες, με ή χωρίς διακλάδωση, συχνά πορφυροί χαμηλά, ενώ ψηλά οι κλάδοι παρουσιάζουν ένα επαναλαμβανόμενο διαχωρισμό.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά και ακέραια, πυκνά τριχωτά, τα χαμηλότερα είναι αντωειδή ή σπατουλοειδή με εμφανή επίπεδο μίσχο, ενώ τα ψηλότερα είναι ωοειδή ή ελλειπτικά και άμισχα.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς, χαλαρές και διχοτομικές θυσανοειδείς ταξιανθίες.  Βράκτια προμήκη και άμισχα  μοιάζουν των φύλλων, και είναι καλυμμένα με αδενώδεις ή και μη αδενώδεις τρίχες.  Ποδίσκοι μακρότεροι των σεπάλων, λυγίζουν προς τα κάτω ακριβώς λίγο πριν την κορυφή τους σε περίοδο καρποφορίας.  Σέπαλα 5, λογχοειδή, ± μυτερά, καλυμμένα με ένα μίγμα από αδενώδεις και μη αδενώδεις τρίχες.  Πέταλα 5, αντωειδή, λευκά και έντονα δίλοβα, ισομήκη ή κοντύτερα των σεπάλων.  Στήμονες μέχρι 10, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι, 2-θηκοι και κατά μήκος διαιρεμένοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλοι 5.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούνιος.

Καρπός:   Κάψα με πολυάριθμα σφαιρικά σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, σε βραχώδεις πλαγιές, κοντά σε ρυάκια, υγρά μέρη και σε ανοιχτές δασώδεις από κωνοφόρα περιοχές, 600-1700 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ευρώπη.

 

Viola heldreichiana

Name/Όνομα:  Heldreich´s violet/Βίολα του χέλτρεϊx

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Viola heldreichiana  Boss.

Family/Οικογένεια:   VIOLACEAE

 

* Heldeich = German botanist.

 

Description

 

Plant:  Annual herb growing up to 8 cm high.  

Stem/s:   Usually unbranched or spreading below, often purplish with scattered very short hairs.

Leaves:  Alternate and petiolate, the lower spathulate or orbicular, margins entire or shallowly crenate, with minute hairs on the upper surface and petiole; stipules small, entire or with thread-like lobes; upper leaves linear or narrow-lanceolate, ± entire.

Flowers: All fertile, minute, solitary, zygomorphic and hermaphrodite; pedicels longer than leaves with 2 pinkish curved bracteoles near apex; sepals 5, unequal, oblong-lanceolate, the lower 2 are longer than the other 3, forming blunt appendages at base which slightly exceed spur; petals 5,  shorter than sepals, oblong-obovate, white or tinged blue-lilac,  white-bearded at base; lower petal suborbicular with yellow base; spur blue-lilac, curved at base, as long as lower sepals ´ appendages or shorter; stamens 5, anthers oblong; ovary superior, style 1, stigma 1.

Flowering time:   March-May.

Fruit:   Trigonous capsule.    

Habitat:    Rocky, shady and wet places, 1150-1300 m alt.

Native:   East Aegean, Crete, Turkey, Cyprus.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 8 εκ.

Βλαστός/οί:   Απλωμένοι χαμηλά ή χωρίς διακλάδωση, συχνά πορφυροί με διάσπαρτες πολύ κοντές τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, έμμισχα, τα κατώτερα σπατουλοειδή ή στρογγυλά, με ακέραια ή αβαθή στρογγυλά δόντια και με μικροσκοπικές τρίχες στην άνω επιφάνεια και στον μίσχο.  Παράφυλλα μικρά, ακέραια ή με λεπτούς σαν νήματα λοβούς.  Ανώτερα φύλλα γραμμοειδή ή στενά-λογχοειδή, ± ακέραια.

Άνθη:   Όλα γόνιμα, μικροσκοπικά, μεμονωμένα, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα.  Ποδίσκος μακρύτερος των φύλλων και φέρει 2 λυγισμένα ρόδινα βρακτίδια κοντά στην κορυφή.  Σέπαλα 5, άνισα, προμήκη-λογχοειδή, τα κατώτερα 2 μακρύτερα και δημιουργούν σχεδόν μυτερές προεξοχές στη βάση τους που ξεπερνούν ελαφρά το πλήκτρο.  Πέταλα 5, κοντύτερα των σεπάλων, προμήκη-αντωειδή, λευκά ή με  μωβ χροιά και με λευκές τρίχες στη βάση τους.  Το χαμηλότερο πέταλο είναι σχεδόν στρογγυλεμένο με κίτρινη βάση.  Πλήκτρο ρόδινο-μωβ, λυγισμένο στη βάση, ισόμηκες με την προεξοχή που σχηματίζουν τα κατώτερα σέπαλα ή κοντύτερο.  Στήμονες 5, ανθήρες προμήκεις.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Τριγωνική κάψα.

Ενδιαίτημα:   Βραχώδεις, σκιασμένες και υγρές περιοχές, από 1150-1300 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, Τουρκία, Κύπρος.

* Heldeich = Γερμανός βοτανολόγος.

Asphodelus fistulosus

Name/Όνομα:  Ασφόδελος ο κοίλος.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Asphodelus fistulosus L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Onion weed, annual asphodel, hollow stemmed asphodel

Family/Οικογένεια:   ASPHODELACEAE

 

 

Description

 

Plant:   Annual or short-lives perennial herb growing up to 70 cm high; the root system consists of many yellowish and fleshy roots.

Stem/s:   Erect, branched above, glaucous-green, cylindrical, hollow, glabrous and leafless.

Leaves:    Numerous, emerging from the base, linear, elongated, cylindrical and acute, with parallel venation and scabrous margins (rough to the touch).

Flowers:   Numerous, actinomorphic and hermaphrodite, in lax racemes; bracts ovate-acute and membranous with conspicuous dark brown midrib, longer than pedicels; perianth-segments 6, oblong-elliptic, obtuse, 3 of them are broader than the others, all spreading, united at base, usually white,  with a dark brown stripe along the middle of each segment; stamens 6, filaments white, flattened above and hairy at base, anthers oblong, dark orange-brown; ovary superior, sessile, ovoid-trigonous and glabrous, style 1, white, stigma capitate, 3-lobed, orange and papillose.

Flowering time:    February-June.

Fruit:     Subglobose and wrinkle capsule, enclosing up to 6 seeds..

Habitat:    Waste ground, roadsides, field-limits, 0-700 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής ή μικρής διάρκειας πολυετής πόα με ύψος μέχρι 70 εκ.  Το ριζικό σύστημα αποτελείται από πολλές κιτρινωπές και σαρκώδεις ρίζες.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, διακλαδωμένοι ψηλά, γλαυκοπράσινοι, κυλινδρικοί, κοίλοι, γυμνοί και άφυλλοι.

Φύλλα:     Πολυάριθμα, όλα αναφυόμενα από την βάση, επιμήκη και γραμμοειδή, κυλινδρικά και μυτερά, με παράλληλη νεύρωση και χείλη με πολύ μικρά δόντια που κάνουν δύσκολη την αφή.

Άνθη:  Πολλά, ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρούς βότρεις.  Βράκτια ωοειδή-μυτερά και μεμβρανώδη, μακρύτερα του ποδίσκου του άνθους.  Τμήματα περιανθίου 6, προμήκη ελλειπτικά, πλατυκόρυφα, τα 3 από αυτά είναι μεγαλύτερα, όλα απλωμένα και ενωμένα στη βάση τους, συνήθως λευκά  και με μια έντονη  σκούρου-καφέ χρώματος λεπτή ζώνη στη μέση και κατά μήκος κάθε τμήματος.  Στήμονες 6, νήματα λευκά που είναι επίπεδα στο άνω μέρος και τριχωτά στην βάση, ανθήρες προμήκεις με σκούρο πορτοκαλί-καφέ χρώμα.  Ωοθήκη επιφυής, άμισχη, ωοειδής-τριγωνική και άτριχη, στύλος 1 λευκός, στίγμα κεφαλωτός, 3-λοβο με πολύ μικρές, σαν θηλές προεξοχές.     

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούνιος.

Καρπός:   Σχεδόν ωοειδής και ρυτιδωμένη κάψα που περιέχει μέχρι 6 σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Άγονα εδάφη, κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, από 0-700 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

 

Thesium humile

Name/Όνομα:  Θέσιον το χαμηλό

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Thesium humile  Vahl.

Common name/Κοινό Όνομα:   Field bastard-toadflax, Καγκρόχορτο, Αγριολίναρο, Αρμυρίθρα.

Family/Οικογένεια:    SANTALACEAE

 

 

Description

 

Plant:  Annual herb growing up to 40 cm high. 

Stem/s:   Ascending to erect or spreading, much-branched, angled, glaucous and glabrous.

Leaves:   Alternate, sessile, simple and entire, linear-narrow, rather fleshy, glabrous, margins denticulate, apex acute.

Flowers:   Small and numerous, actinomorphic and hermaphrodite, axillary and solitary, forming many-flowered, spike-shaped inflorescences; bracteoles 2, linear-acute, bract 1, leaf-shaped, about 4-5 times as long as bracts; perianth-segments 5, ascending, ovate-acute, glabrous, white internally, greenish externally; stamens 5, anthers yellow, broadly-oblong; ovary inferior, style 1, stigma 1, capitate.

Flowering time:   March-May.

Fruit:   Barrel-shaped nut, reticulately veined.  

Habitat:    Shrubby vegetation, fields, garigue, rocky hillsides, 0-450 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 40 εκ.

Βλαστός/οί:   Ανερχόμενοι προς όρθιοι ή απλωμένοι, πολύκλαδοι, γωνιώδεις, γλαυκοπράσινοι και γυμνοί.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, άμισχα, απλά και ακέραια, στενά-γραμμοειδή, κάπως σαρκώδη, άτριχα, οξυκόρυφα, ενώ στα χείλη υπάρχουν μικρά δόντια.

Άνθη:   Μικρά και πολυάριθμα, ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, μασχαλιαία και μονήρη, δημιουργώντας πολυανθείς, σαν στάχεις ταξιανθίες.  Βρακτίδια 2, γραμμοειδή και μυτερά, βράκτια 1, μοιάζει με τα φύλλα και είναι περίπου 4-5 φορές μακρύτερο των βρακτίων.  Τμήματα περιανθίου 5, ανερχόμενα, ωοειδή, μυτερά και γυμνά, λευκά εσωτερικά, πρασινωπά εξωτερικά.  Στήμονες 5, ανθήρες κίτρινοι, πλατειά-προμήκεις.  Ωοθήκη υποφυής, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Βαρελοειδές κάρυο με δικτυωτή νεύρωση.

Ενδιαίτημα:   Θαμνώνες, φρύγανα, χωράφια και πετρώδεις πλαγιές, από 0-450 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

 

Fumaria Judaica subsp judaica

Name/Όνομα:  Φουμαρία η ιουδαϊκή υποείδ. ιουδαϊκή.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Fumaria Judaica Boiss subsp judaica

Family/Οικογένεια:    PAPVERAVEAE

 

 

Description

Plant:   Annual herb growing up to 50 high.

Stem/s:   Decumbent, suberect or diffuse, slender, trigonous, greenish and glabrous.

Leaves:   Alternate, compound and petiolate, triangular in outline, pinnately divided twice or more into flat and lobed leaflets; ultimate leaflets obovate with acute apex.

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, in leaf-opposed, pedunculated and many-flowered racemes; pedicels of flowers ascending; bracts lanceolate, acuminate, as long as pedicel or shorter; sepals 2, short, ovate-lanceolate with dentate margins; petals 4 in 2 whorls of 2, white, sometimes tinged with pink; inner petals shorter with purple apex; outer petals winged with distinct green area at apex; upper petal spurred at base; stamens 6 in 2 whorls of 3, filaments white often connate, anthers ovate and yellow; ovary superior, style 1, stigmas 2.

Flowering time:  February-May.  

Fruit:   Indehiscent subglobose nutlet, rugulose when dry with 2 apical black pits.    

Habitat:   Waste ground, stony areas, fields, from 0-1000 m alt.

Native:   Mediterranean region

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι, απλωμένοι ή ημιανερχόμενοι, λεπτοί, τριγωνικοί και άτριχοι.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα και έμμισχα, τριγωνικά στο περίγραμμα, πτερωτά διαιρεμένα 2 ή 3 φορές δημιουργώντας επίπεδα και λοβωτά φυλλάρια, εκ των οποίων τα τελευταία είναι αντωειδή και οξυκόρυφα.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, απέναντι των φύλλων, σε ποδισκωτούς και πολυανθείς βότρεις..  Ποδίσκοι ανθέων με ανεχόμενο προσανατολισμό.  Βράκτια λογχοειδή και μυτερά, ισομήκη ή κοντύτερα των ποδίσκων.  Σέπαλα 2, κοντά και μικρά, ωοειδή-λογχοειδή με οδοντωτά χείλη.  Πέταλα 4 σε 2 σπονδύλους των 2, λευκά κάποτε με ρόδινη απόχρωση.  Τα εσωτερικά πέταλα είναι κοντύτερα των εξωτερικών και έχουν πορφυρή κορυφή.  Τα εξωτερικά π’εταλα είναι πτερυγωτά με ευδιάκριτη πράσινη περιοχή στην κορυφή τους, ενώ στη βάση του ανώτερου μόνο πετάλου υπάρχει πλήκτρο.  Στήμονες 6 σε σπονδύλους των 3, νήματα λευκά και συχνά ενωμένα ώστε οι στήμονες να φαίνονται λιγότεροι, ανθήρες ωοειδείς και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής στύλος 1, στίγματα 2.

Άνθιση:   Φεβρουάριος- Μάιος.

Καρπός:   Αδιάρρηκτο και σχεδόν σφαιρικό κάρυο, ρυτιδωμένο εξωτερικά όταν γίνει ξηρό με 2 εμφανή μαύρα σημάδια στην κορυφή του.

Ενδιαίτημα:   Άγονα εδάφη, χωράφια και πετρώδεις περιοχές, από 0-1000 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

 

Ornithogalum pedicellare

Name/Όνομα:  Ορνιθόγαλο το ποδισκοφόρο

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Ornithogalum pedicellare Boiss. & Kotschy

Family/Οικογένεια:    ASPARAGACEAE

 

 

Description

 

Plant:   Bulbous perennial growing up to 10 cm high. 

Stem/s:  Erect or spreading, cylindrical, greenish and glabrous.

Leaves:  Alternate, all near the base, linear-filiform, flat or recurved, with or without yellowish median stripe, often longer than scape.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in lax, few-flowered, subcorymbose inflorescences; bracts linear-sagittate with broader base, whitish and membranous; lower pedicels 2-7 cm long, longer than the upper ones; perianth-segments 6, white, oblong and spreading, with median green stripe externally; stamens 6, filaments free, white with wider base, anthers oblong and yellow, dorsifixed and introrse; ovary superior, style 1, stigma 1.

Flowering time:   March-April.

Fruit:  Capsule.                                                                                            

Habitat:   Garigue, pastures and grasslands, 0-1650 m alt

Native:   Endemic to Cyprus.

 

 

Περιγραφή

ΦυτόΒολβώδης και πολυετής πόα με ύψος μέχρι 30 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή απλωμένοι, κυλινδρικοί, πρασινωποί και άτριχοι.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, όλα κοντά στη βάση, στενά-γραμμοειδή, επίπεδα ή λυγισμένα προς τα πάνω, με ή χωρίς ενδιάμεση ωχροκίτρινη ζώνη, συχνά μακρύτερα του βλαστού. 

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρές, ολιγοανθείς και σχεδόν κορυμβοειδείς ταξιανθίες.  Βράκτια γραμμοειδή-σαϊττοειδή με πλατύτερη βάση, ασπριδερά και μεμβρανώδη.  Χαμηλοί ποδίσκοι  2-7 εκ, μακρύτεροι των υψηλοτέρων.  Τμήματα περιανθίου 6, λευκά, προμήκη και απλωμένα, με εξωτερική πράσινη ζώνη.  Στήμονες 6, νήματα λευκά, ελεύθερα και με πλατύτερη βάση, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι, με προσανατολισμό προς το κέντρο του άνθους και μα ραχιαία σύνδεση με το νήμα.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα: Φρύγανα,, βοσκοτόπια και χορταριασμένες επιφάνειες, από 0-1650 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ενδημικό της Κύπρου.

 

Ornithogalum divergens

Name/Όνομα:  Ορνιθόγαλο το αποκλίνον*(απλωμένο)

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Ornithogalum divergens Boreau

Common name/Κοινό Όνομα:  Lesser star of Bethlehem

Family/Οικογένεια:    ASPARAGACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant: Bulbous perennial herb growing up to 25 cm high.   

Stem/s:  Scape erect, slender, greenish and glabrous.

Leaves:  All basal, up to 6, linear with narrow whitish stripe.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in lax, few-flowered, subcorymbose inflorescences; bracts linear, soft and whitish, shorter than pedicels; lower pedicels longer than the upper ones; perianth-segments 6, free, spreading,  oblong, white, with a green median stripe externally; green stripe is wider on the outer segments; stamens 6, filaments white, sagittate, anthers yellow, introrse, dorsifixed; ovary  superior, oblong and glabrous, style erect, shorter than filaments, stigma subcapitate.

Flowering time:    March-April.

Fruit:   Capsule.    

Habitat:    Waste ground, cultivated fields, rocky garigue, dry pastures, 0-925 m alt.

Native:   Central Europe, Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής και βολβώδης πόα με ύψος μέχρι 25 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιος, λεπτός, πρασινωπός και γυμνός.

Φύλλα:     Όλα στη βάση, μέχρι 6, με γραμμοειδή ασπριδερή ζώνη.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρές, ολιγοανθείς και σχεδόν κορυμβοειδείς ταξιανθίες.  Βράκτια γραμμοειδή, λεπτά και ασπριδερά, κοντύτερα του ποδίσκου των ανθέων.  Ποδίσκοι των χαμηλότερων ανθέων μακρύτεροι των ψηλότερων.  Τμήματα περιανθίου 6, ελεύθερα, απλωμένα, προμήκη και λευκά, με πράσινη ενδιάμεση ζώνη εξωτερικά.  Η ζώνη αυτή είναι πλατειά στα εξωτερικά τμήματα του περιανθίου και στενότερη στα εσωτερικά.  Στήμονες 6, νήμα λευκό και σαϊτοειδές, ανθήρες κίτρινοι, προμήκεις, προσανατολισμένοι προς το κέντρο του άνθους και προσκολλημένοι ραχιαία με το νήμα.  Ωοθήκη επιφυής, προμήκης και γυμνή, στύλος όρθιος και ευθύς κοντύτερος των στημόνων, στίγμα 1 σχεδόν κεφαλωτό.

Άνθιση:   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Άγονα εδάφη, καλλιεργημένα χωράφια, βραχώδεις περιοχές και ξηρά βοσκοτόπια, από 0-925 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Κεντρική Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη.

 

Cerastium brachypetalum subsp roeseri

Name/Όνομα:  Κεράστιο το βραχυπέταλο υποείδ. ροεσέρι*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Cerastium brachypetalum subsp roeseri (Boiss. & Heldr.) Nyman

Common name/Κοινό Όνομα:   Grey mouse-ear, gray chickweed.

Family/Οικογένεια:    CARYOPHYLLACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual herb growing up to 30 cm high.

Stem/s:   Erect, sticky and glandular-pubescent, ± branched, often purplish below, repeatedly separated above, densely covered with soft and long non glandular hairs;

Leaves:  Opposite, simple and entire, densely hairy, the lower obovate or spathulate with a distinct flattened petiole, the upper ovate or elliptic and sessile.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in few-flowered, lax, and dichotomus cymes; bracts oblong, sessile, resemble leaves, and hairy or glandular hairy; pedicels longer than sepals. bending downwards just before apex; sepals 5, lanceolate, ± acute, covered with a mixed of glandular and non-glandular hairs; petals 5, obovate, white, deeply bifid, as long as sepals or shorter; stamens up to 10, anthers oblong and yellow, 2-thecous, longitudinally dehiscent; ovary superior, styles 5.

Flowering time:   February-June

Fruit:  Capsule enclosing numerus spherical seeds.     

Habitat:  Roadsides, rocky slopes, near streams, moisty banks, open coniferous woodland, 600-1700 m alt.   

Native:   Europe.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 30 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, κολλώδεις και καλυμμένοι με αδενώδεις και μη αδενώδεις μαλακές και μακριές τρίχες, με ή χωρίς διακλάδωση, συχνά πορφυροί χαμηλά, ενώ ψηλά οι κλάδοι παρουσιάζουν ένα επαναλαμβανόμενο διαχωρισμό.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά και ακέραια, πυκνά τριχωτά, τα χαμηλότερα είναι αντωειδή ή σπατουλοειδή με εμφανή επίπεδο μίσχο, ενώ τα ψηλότερα είναι ωοειδή ή ελλειπτικά και άμισχα.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς, χαλαρές και διχοτομικές θυσανοειδείς ταξιανθίες.  Βράκτια προμήκη και άμισχα  μοιάζουν των φύλλων, και είναι καλυμμένα με αδενώδεις ή μη αδενώδεις τρίχες.  Ποδίσκοι μακρότεροι των σεπάλων, λυγίζουν προς τα κάτω ακριβώς λίγο πριν την κορυφή τους.  Σέπαλα 5, λογχοειδή, ± μυτερά, καλυμμένα με ένα μίγμα από αδενώδεις και μη αδενώδεις τρίχες.  Πέταλα 5, αντωειδή, λευκά και έντονα δίλοβα, ισομήκη ή κοντύτερα των σεπάλων.  Στήμονες μέχρι 10, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι, 2-θηκοι και κατά μήκος διαιρεμένοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλοι 5.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούνιος.

Καρπός:   Κάψα με πολυάριθμα σφαιρικά σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, σε βραχώδεις πλαγιές, κοντά σε ρυάκια, υγρά μέρη και σε ανοιχτές δασώδεις από κωνοφόρα περιοχές, 600-1700 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ευρώπη.

Xeranthemum inapertum

Name/Όνομα:    Ξεράνθεμο το κλειστόν.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Xeranthemum inapertum (L0. Mill

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual herb growing up to 30 cm high. 

Stem/s:   Erect, distinctly angled, greenish or glaucous green, with appressed arachnoid hairs and branched from near the base or unbranched.

Leaves:  Alternate, simple, entire and sessile, covered with appressed whitish hairs, the lower oblong-obovate or oblanceolate forming a lax rosette, the upper lanceolate, oblanceolate or narrowly oblong, smaller with acute apex, often with deflexed margins.

Flowers:   Solitary in terminal and pedunculated capitula; involucre ovoid; phyllaries in 5 series, glabrous, the phyllaries of the 2-3 lower series are broadly-ovate, apiculate, white with a narrow brown stripe dorsally, the others are oblong, longer and narrower, acuminate, with pink or purple stripe dorsally; receptacle flat; marginal florets tubular the marginal sterile the disk florets actinomorphic and hermaphrodite; stamens 5, anthers linear; ovary inferior, style 1, 2-branched.

Flowering time:  February-May.  

Fruit:   Achenes, pappus with 5 scales.    

Habitat:  Rocky slopes, 200-1500 m alt.  

Native:   Mediterranean region to Iran and Caucasus.

 

Astragalus hamosus

Name/Όνομα:    Αστράγαλος ο δρεπανοειδής*(αγκιστροειδής)

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Astragalus hamosus L

Common name/Κοινό Όνομα:   European milkvetch, Southern Milk Vetch.

Family/Οικογένεια:    FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Annual herb growing up to 50 cm high.  

Stem/s:  Erect, ascending or sprawling, much branched above, greenish, covered with scattered, whitish, adpressed, straight or bifurcate and strigose hairs.

Leaves:   Alternate, compound, oblong in outline, odd-pinnate with 5-11, oblong-obovate and ± sessile leaflets, glabrous above, thinly adpressed-strigose beneath, apex acuminate, truncate or emarginated, base cuneate, obscurely veined; rachis hairy and channeled above; stipules triangular-ovate, acuminate, adnate to the petiole at the base, margins ciliate.

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, in axillary, crowded and few to many-flowered, and pedunculated racemes; peduncle densely strigose; bracts linear-lanceolate; flowers inconspicuous, white or pale yellow, erect ± sessile; calyx campanulate with blackish strigose hairs, teeth 5, subequal, acuminate; standard petal oblong-obovate, emarginated and tapering to a claw at the base, wings oblong, apex rounded, and auriculate at the base, keel boat-shaped; stamens 10, 9 fused, 1 free; anthers oblong; ovary superior, oblong, style upcurved, stigma capitate.

Flowering time:    February-April

Fruit:  Cylindrical legume, curved to form a semicircle, laterally compressed, shortly upcurved at apex, many-seeded.     

Habitat:  Roadsides, waste ground, fields, rocky slopes, 0-1150 m alt.

Native:   Mediterranean region to Iran.

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, ανερχόμενοι ή κατακλιμένοι, πολύκλαδοι ψηλά, πρασινωποί και  καλυμμένοι με αραιές παράλληλες με το φύλλο αδρότριχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα, προμήκη στο περίγραμμα, αρτιόληκτα με 5 -11, προμήκη-αντωειδή και ± άμισχα φυλλάρια, γυμνά στην πάνω επιφάνεια, με αραιές και παράλληλες με το φύλλο αδρότριχες στην κάτω, κορυφή ίσια, μυτερή ή με εγκοπή, ενώ το έλασμα φέρει αφανή νεύρωση. Ράχη του σύνθετου φύλλου  αυλακωτή από πάνω και τριχωτή.   Παράφυλλα ωοειδή-τριγωνικά, μυτερά και με βλεφαριδωτά χείλη, ενώ στη βάση ακουμπά στον μίσχο.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα σε μασχαλιαίους, ολιγοανθείς ή πολυανθείς και με ποδίσκο, βότρεις.  Ποδίσκοι με πυκνές αδρότριχες.  Βράκτια γραμμοειδή-λογχοειδή.  Άνθη ασήμαντα, λευκά ή με χλωμό κίτρινο χρώμα, όρθια και ± sessile.  Κάλυκας καμπανοειδής με μαυριδερές αδρότριχες, με 5 σχεδόν ισομήκη και μυτερά δόντια.  Πέτασος όρθιος, προμήκης-αντωειδής που καταλήγει σε νύχι, πτέρυγες προμήκεις με στρογγυλεμένη κορυφή και με μικρούς λοβούς εκατέρωθεν του μίσχου στη βάση, τρόπιδα σκαφοειδή.  Στήμονες 10. 9 συμφυείς και 1 ελεύθερος, ανθήρες προμήκεις.  Ωοθήκη προμήκης και επιφυής, στύλος με απότομο προς τα πάνω λύγισμα, στίγμα κεφαλωτό.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Απρίλιος.

Καρπός:   Κυλινδρικός χέδρωψ, λυγισμένος ώστε να σχηματίζει περίπου ημικύκλιο, πλευρικά πιεσμένος, με εμφανή κάμψη προς τα πάνω στην κορυφή του, πολύσπερμος.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, αγροί και πετρώδεις πλαγιές, 0-1150 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:    Μεσογειακή ζώνη μέχρι Ιράν.