Archives

Category Archive for ‘Κίτρινα’

Ecballium elaterium

Name/Όνομα:    Εκβάλλιον το ελατήριον*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Ecballium elaterium (L.) A. Rich

Common name/Κοινό Όνομα:  Exploading cucumber, Squirting cucumber, Πικραγγουριά.

Family/Οικογένεια:   CUCURBITACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:  Prostrate, monoecious* perennial herb without tendrils, growing up to 30 cm high.  

Stem/s:  Week, prostrate or ascending, ribbed, glaucous-green, hispid and fleshy, up to 3 m long.

Leaves:  Alternate, simple, ovate-triangular, petiolate, fleshy, scabrid and dark green above, densely hispid and glaucous-green beneath; the dense hispid hairs beneath, covered stomata (invisible holes on the surface beneath), strongly reducing transpiration**; margins irregularly undulate.

Flowers:   Actinomorphic, pale yellow, male and female flowers on the same plant, male flowers in racemes, female flowers solitary; petals 5, spreading, united at the base, longer on male flowers, sepals 5, linear-lanceolate, green, hairy, united at the base; stamens 5(2+2+1 -male flowers), apparently 3; female flower: ovary inferior, style 1, stigmas 3, bilobed.

Flowering time:   January-July  or most of the year.

Fruit:   Poisonous, oblong-ellipsoid, glaucous-green, fleshy and hispid berry; at maturity the internal pressure of the fruit increase and the berries explode, squirting their liquid contents with the included black seeds to distances of 2-6 m.  It is a unique mechanism helping the dispersal of the seeds.

Habitat:   Roadsides, field margins, stony places, 0-900 m alt.

Native:   Mediterranean region.

monoecious plant* = male and female flowers are on the same plant.

Transpiration** = loss of water through stomata.

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής μόνοικη* πόα χωρίς έλικες και ύψος μέχρι 30 εκ.

Βλαστός/οί: Αδύναμοι, κατακλιμένοι ή ανερχόμενοι, ραβδωτοί, γλαυκοπράσινοι, σαρκώδεις, καλυμμένοι με αδρότριχες, μέχρι 3 μ μήκος.

Φύλλα:    Κατ εναλλαγή, απλά, ωοειδή-τριγωνικά, έμμισχα, σαρκώδη, με σκουροπράσινη και ανώμαλη λόγω σκληρών τριχών άνω επιφάνεια, με πυκνές αδρότριχες και γλαυκοπράσινη την κάτω επιφάνεια, καλύπτοντας τα στόματα** ώστε να περιορίζεται η διαπνοή**.  Χείλη ανομοιόμορφα κυματοειδή.

Άνθη:   Ακτινόμορφα, με χλωμό κίτρινο χρώμα, μονογενή αλλά πάνω στο ίδιο φυτό, τα αρσενικά σε βότρεις ενώ τα θηλυκά μεμονωμένα δίπλα από τα αρσενικά.  Πέταλα 5, απλωμένα, ενωμένα στη βάση τους, μακρύτερα των θηλυκών, σέπαλα 5, γραμμοειδή-λογχοειδή, πράσινα, τριχωτά, ενωμένα στη βάση τους.  Στήμονες 5 αλλά φαινομενικά 3 λόγω διάταξης και κατασκευής των στημόνων (2+2+1-αρσενικά άνθη).  Θηλυκά άνθη:  Ωοθήκη υποφυής, στύλος 1, στίγματα 3, 2-λοβα.

Άνθιση:   Ιανουάριος- Ιούλιος ή στο μεγαλύτερο μέρος ρου χρόνου.

Καρπός:   Τοξική, προμήκης-ελλειψοειδής, γλαυκοπράσινη, σαρκώδης και αδρότριχη ράγα.  Στην ωριμότητα η εσωτερική πίεση αυξάνεται και ο καρπός εκρήγνυται, εκτοξεύοντας το υγρό τους περιεχόμενο μαζί με τα μαυριδερά σπέρματα από την κορυφή του καρπού, σε αποστάσεις 2-6 μέτρων.  Αξιοσημείωτος μηχανισμός που διευκολύνει τη διάδοση των σπερμάτων.

Ενδιαίτημα:   Kατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, πετρώδεις περιοχές και τοίχους, από 0-900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Dittrichia graveolens subsp. graveolens

Name/Όνομα:   Διττρίχια η βαρύοσμη υποείδ. η βαρύοσμη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Dittrichia graveolens (L.) Greuter subsp. graveolens

Common name/Κοινό Όνομα:   Stinkwort, Κόνυζος, Ψυλλίστρα.

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Annual herb growing up to 1 m high.  

Stem/s:   Erect, branched or unbranched, slightly angled, green, sticky and glandular, often mixed with long not glandular hairs.

Leaves:  Alternate, simple, linear or oblanceolate, sessile, sticky and glandular, dark green, apex obtuse or acute, wider at the base or sometimes with 2 short lobes, obscurely veined.

Flowers:   Capitula small and numerous, in lax, pyramidal panicles; involucre cylindrical or campanulate; bracts linear or narrow-lanceolate, green, sticky and glandular, in 3-4 series, the lowermost shorter and slightly spreading, the uppermost erect; ray florets in a single serie, spreading, pale yellow, tongue-shaped,  3-toothed at apex; disk florets erect, tubular, 4-lobed.

Flowering time:   October-November.

Fruit:    Achene spindle-shaped, brown and hairy, with pappus at the apex, consisting of about 25, whitish, subequal and stiff hairs.

Habitat:   Stream banks, roadsides, waste ground, from 0-1100 m alt.

Native:   Southern Europe, North Africa, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 1 μ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, με ή χωρίς διακλάδωση, ελαφρά γωνιώδεις, πράσινοι, κολλώδεις και αδενώδεις, συχνά αναμιγμένοι με μακρές μη αδενώδεις τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, απλά, ακέραια, γραμμοειδή ή αντιλογχοειδή, άμισχα, κολλώδη και αδενώδη, με μυτερή ή πλατειά κορυφή, με πλατύτερη βάση ή κάποτε με 2 κοντούς λοβούς, και με αφανή νεύρωση.

Άνθη:   Κεφάλια μικρά και πολυάριθμα, σε χαλαρή και πυραμιδοειδή φόβη.  Περίβλημα άνθους κυλινδρικό ή πυραμιδοειδές.  Βράκτια γραμμοειδή ή στενά-λογχοειδή, πράσινα, κολλώδη και αδενώδη, σε 3-4 σειρές,  τα κατώτερα πιο κοντά και ελαφρά απλωμένα, τα ανώτερα όρθια.  Περιφερειακά ανθίδια σε απλή σειρά, απλωμένα, με χλωμό κίτρινο χρώμα, γλωσσοειδή και 3-δοντα στην κορυφή τους.  Επιδίσκια ανθίδια, όρθια και 4-λοβα.

Άνθιση:   Οκτώβριος-Νοέμβριος.

Καρπός: Ατρακτοειδές αχαίνιο, καστανό και τριχωτό, με πάππο στην κορυφή του, αποτελούμενο από περίπου 25, ασπριδερές, σχεδόν ισομήκεις και σκληρές τρίχες.

Ενδιαίτημα:   Όχθες ρυακιών, κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, από 0-1100 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Δυτική Ασία.

 

Limbarda crithmoides subsp. longifolia

Name/Όνομα:   Λιμπάρτα η κριθμοειδής υποείδ. μακρόφυλλη

Scientific name/Επιστημονικό όνομα: Limbarda crithmoides subsp. longifolia (Arcang.) Greuter

Common name/Κοινό Όνομα:   Golden samphire

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Perennial herb or subshrub with woody base, growing up to 80 cm high or more. 

Stem/s:   Erect, ascending or sprawling, branched, greyish and glabrous.

Leaves:   Alternate, simple, entire, linear, almost cylindrical, clavate, usually curved, obscurely veined, fleshy, glabrous, acute or subacute, glaucous-green, turning to purplish with age.

Flowers:  Capitula cylindrical, solitary or in loose terminal corymbs; involucre hemispherical; bracts adpressed-erect, imbricate, in 3-5 rows, green with purplish apex, glabrous, the lower linear triangular, acute, longer than the inner bracts; ray florets 6-18, female, arranged in a single row, oblong, yellow, ligulate, 3-veined, 3-toothed at apex; disc florets hermaphrodite, tubular and yellow, 5-lobed, lobes erect, triangular, subacute; style exserted, branched.

Flowering time:  June-October.

Fruit:  Achens oblong, pappus with whitish hairs.    

Habitat:  Coastal habitats, salt lakes, saline areas near the sea level.

Native:  Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής πόα ή ημίθαμνος με ξυλώδη βάση και ύψος μέχρι 80 εκ ή και περισσότερο.

Βλαστός/οί:  Όρθιοι, ανερχόμενοι ή κατακλιμένοι, διακλαδωμένοι, γκριζωποί και άτριχοι.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, απλά, ακέραια, γραμμοειδή-ροπαλοειδή,  άμισχα, σχεδόν κυλινδρικά, συνήθως λυγισμένα, σαρκώδη, με αφανή νεύρωση, άτριχα, σχεδόν οξύκορφα, γλαυκοπράσινα, γινόμενα πορφυρά με την πάροδο του χρόνου.

Άνθη:   Κεφάλια κυλινδρικά, μεμονωμένα ή σε χαλαρούς και επάκριους κορύμβους.  Σύνολο βρακτίων σε ημισφαίριο.  Βράκτια όρθια και προσκολλημένα με το εσωτερικό του άνθους, αλληλεπικαλυπτόμενα, σε 3-5 σειρές, πράσινα με πορφυρή κορυφή, άτριχα, τα εξωτερικά γραμμοειδή-τριγωνικά, μυτερά και μεγαλύτερα των εσωτερικών.  Περιφερειακά ανθίδια 6-18, θηλυκά, τοποθετημένα σε απλή σειρά, προμήκη, κίτρινα, γλωσσοειδή, 3-νευρα, με 3 μικρά δόντια στην κορυφή τους.  Επιδίσκια ανθίδια πολυάριθμα, ερμαφρόδιτα, σωληνοειδή και κίτρινα, 5-λοβα, με όρθιους, τριγωνικούς και σχεδόν μυτερούς λοβούς.  Στύλος εξερχόμενος της στεφάνης, με διακλάδωση.

Άνθιση:   Ιούνιος-Οκτώβριος.

Καρπός:   Αχαίνια προμήκη που φέρουν πάππο με ασπριδερές τρίχες.

Ενδιαίτημα:   Συνήθως σε παραλίες, αλυκές και σε αλμυρά εδάφη κοντά στη θάλασσα.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Bidens subalternans

Name/Όνομα:   Μπίτενς η υποτελής*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Bidens subalternans L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Greater Beggar´s Ticks

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual herb growing up to 150 cm high or more.

Stem/s:   Erect or spreading, branched, ribbed, 4-angled, green, turning to reddish with age,    glabrous below, sparsely covered with short whitish and thick hairs on young stems.

Leaves:   Leaves alternate, triangular in outline, usually 3-5 lobed, sometimes 7-lobed, subglabrous above, hairy beneath, lobes of lower leaves are oblong-elliptic or linear-lanceolate, margins serrate, apex acute, base cuneate, petiole slightly winged and thinly hairy at the base, often reddish; lateral lobes become progressively longer towards base; terminal lobe often petiolulate; lobes of median and upper leaves are linear-lanceolate; uppermost leaves similar or linear, lobed or entire, sessile.

Flowers:  Heads ovoid; pedicels greenish or reddish, short-hairy; bracts erect, linear, green; outer bracts minutely hairy, shorter than the inner bracts; all florets yellow, actinomorphic, corolla 5-lobed.

Flowering time:   September-November.

Fruit:   Achenes linear, compressed, blackish, barbed towards apex; pappus with 2-3 or 4 straight, acute and yellowish awns.

Habitat:   Near mist areas, streams and lakes, from 0-500 m alt.

Native:   South America.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 150 εκ ή περισσότερο.

Βλαστός:  Όρθιος ή απλωμένος, διακλαδωμένος, τετράγωνος και ραβδωτός, πράσινος, αλλά με την πάροδο του χρόνου παίρνει κοκκινωπό χρώμα.  Νεαροί βλαστοί αραιά καλυμμένοι με κοντές, ασπριδερές και κάπως χοντρές τρίχες, άτριχοι οι παλαιότεροι.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, τριγωνικά στο περίγραμμα, συνήθως με 3-5 λοβούς, κάποτε με 7 λοβούς, σχεδόν άτριχα στην άνω επιφάνεια, τριχωτά στην κάτω.  Λοβοί των χαμηλότερων φύλλων προμήκη-ελλειψοειδή ή γραμμοειδή-λογχοειδή, χείλη πριονωτά, κορυφή και βάση μυτερή, μίσχος ελαφρά πτερυγωτός και τριχωτός, συχνά κοκκινωπός.  Πλάγιοι λοβοί σταδιακά μεγαλύτεροι από την κορυφή προς τη βάση.  Τελευταίος λοβός συχνά με μίσχο.  Λοβοί μεσαίων και ανώτερων φύλλων γραμμοειδείς-λογχοειδείς.  Φύλλα κοντά στην κορυφή παρόμοια ή γραμμοειδή, λοβωτά ή ακέραια, άμισχα.

Άνθη:   Κεφάλια ωοειδή, ποδίσκοι πρασινωποί ή κοκκινωποί με κοντό τρίχωμα.  Βράκτια όρθια, γραμμοειδή και πράσινα.  Εξωτερικά βράκτια με πολύ μικρές τρίχες, κοντύτερα των εσωτερικών.  Όλα τα ανθίδια είναι κίτρινα, ακτινόμορφα και έχουν 5-λοβη στεφάνη.

Άνθιση:   Σεπτέμβριος-Νοέμβριος.

Καρπός:   Γραμμοειδή αχαίνια, ακτινωειδώς τοποθετημένα, συμπιεσμένα πλευρικά, μαυριδερά, ακανθωτά προς την κορυφή.  Πάππος με 2-3 ή 4, ίσιους, μυτερούς και κιτρινωπούς αθέρες.  

Ενδιαίτημα:  Κοντά σε υγρές περιοχές, ρυάκια, λίμνες και φράκτες, από 0-500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Νότια Αμερική.

 

Brassica oleracea var italica

Name/Όνομα:   Βρασσική  η λαχανώδης ποικιλ. η ιταλική*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Brassica oleracea var italica  Plenck

Common name/Κοινό Όνομα:  Broccoli, Μπρόκολο.

Family/Οικογένεια:   BRASSICACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

Description

 

Plant:  Annual herb with short tap root, growing up to 150 cm high.

Stem/s:   Erect, branched high, thick, robust, whitish-green, and glabrous.

Leaves:   Basal leaves alternate, simple, lyrate, petiolate, and glabrous, lamina divided into suborbicular or oblong lobes with irregularly dentate margins, distinctly veined with white nerves; upper leaves smaller, oblong, sessile, margins entire or weakly dentate.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in rather loose terminal or axillary racemes, at the upper part of the plant; sepals 4 in 2 whorls, free, oblong, concave, greenish with  obtuse apex, glabrous; petals 6, crucially arranged, yellow, obovate, reduced at the base into a long claw, more or less equal;  stamens 6, the inner 4 are  longer than the outer 2, filaments erect, yellowish and glabrous, anthers yellow dehiscing longitudinally; ovary superior, erect, cylindrical, sessile with 2 carpels, style 1,  stigma 1. The parts of the plant we eat are the buds of the inflorescences.

Flowering time:   February-March.

Fruit:    Siliqua enclosing numerous, rounded, and blackish seeds.   

Habitat:   Cultivated.

Native:   Eastern Mediterranean basin.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με κοντή ρίζα και ύψος μέχρι 150 εκ.

Βλαστός:  Όρθιος, με διακλάδωση ψηλά, χοντρός και εύρωστος, λευκοπράσινος και άτριχος.

Φύλλα:     Φύλλα βάσης κατ εναλλαγή, απλά, λυροειδή, έμμισχα και άτριχα, με διαιρεμένο το έλασμα σε προμήκεις ή υποκυκλικούς λοβούς με άνισα οδοντωτά χείλη, με πολύ εμφανή νεύρωση από λευκά αγγεία.  Ανώτερα φύλλα μικρότερα, προμήκη, άμισχα, με ακέραιο ή ελαφρά οδοντωτό χείλος.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε μάλλον χαλαρούς, επάκριους ή μασχαλιαίους βότρεις, στο άνω μέρος του βλαστού.  Σέπαλα 4, σε 2 σπονδύλους, ελεύθερα, προμήκη, κοίλα, πρασινωπά με πλατειά κορυφή και άτριχα.  Πέταλα 6, σταυροειδώς διατεταγμένα, αντωειδή και με μεγάλο και στενό νύχι στη βάση τους, λίγο ή πολύ ισοϋψή.  Στήμονες 6, οι 4 εσωτερικοί είναι μακρύτεροι των 2 εσωτερικών, νήμα ελεύθερο, κιτρινωπό και γυμνό, ενώ οι ανθήρες είναι κίτρινοι με επιμήκη τομή.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια, κυλινδρική, άτριχη και άμισχη, με 2 καρπόφυλλα, στύλος 1, στίγμα 1.  Τα τμήματα του φυτού που συνήθως τρώγονται δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι οφθαλμοί της ταξιανθίας.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάρτιος.

Καρπός:   Κέρας, με πολυάριθμα, στρογγυλά και μαυριδερά σπέρματα

Ενδιαίτημα:   Καλλιεργούμενο.

Πατρίδα:   Ανατολική Μεσογειακή ζώνη.

 

 

Spartium junceum

Name/Όνομα:  Σπάρτιον το βρουλοειδές   

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:    Spartium junceum L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Spanish broom, Rush broom, Σπάρτο.  

Family/Οικογένεια:  FABACEAE 

 

 

Description

 

Plant:  Deciduous shrub growing up to 2m high.    

Stem/s:  Numerous, erect, cylindrical, dark green, spineless, glabrous    

Leaves:  Opposite, simple, entire, linear-lanceolate or elliptical, glabrous above, with appressed hairs beneath, subsessile, distantly spaced, falling early.   

Flowers:  Zygomorphic and hermaphrodite in many-flowered terminal racemes; calyx funnel-shaped, asymmetric, 1-lipped with 5 small teeth at the apex, broader, brownish and hairy at the upper art; corolla golden-yellow; petals 5, standard petal erect, obovate, emarginated, with short interrupted reddish streaks at the base; keel with a conspicuous beak, hairy at lower side, shorter than standard petal but longer than the obovate wings; stamens 10, filaments united; ovary superior, stigma 1.

Flowering time:  April-July.

Fruit:   Oblong and dehiscent legume, depressed laterally, downy, becoming hairless with dark gray color at maturity.

Habitat:   Roadsides, waste ground and open forests, from 400- 950 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Φυλλοβόλος θάμνος με ύψος μέχρι 2 μ.

Βλαστός:   Πολυάριθμοι, όρθιοι, κυλινδρικοί, με σκούρο πράσινο χρώμα, άτριχοι.

Φύλλα:  Αντίθετα, τα ζεύγη σε απόσταση μεταξύ τους, απλά, ακέραια, γραμμοειδή-λογχοειδή ή ελλειψοειδή, γυμνά στην άνω επιφάνεια, με απλωμένες τρίχες στην κάτω, σχεδόν άμισχα,  ενώ αποπίπτουν νωρίς.

Άνθη:  Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς και επάκριους βότρεις.  Κάλυκας χοανοειδής, ασύμμετρος,  μονόχειλος με 5 μικρά δόντια, πιο πλατύς, καστανός και τριχωτός στο άνω του μέρος.  Στεφάνη χρυσοκίτρινη, πέταλα 5, ο πέτασος είναι όρθιος, αντωειδής, με μικρή προεκβολή στην κορυφή του και με κοντές, κοκκινωπές και διακοπτόμενες ραβδώσεις στη βάση του.  Τρόπιδα με πολύ εμφανές ράμφος, τριχωτός στο κάτω μέρος, ποιο κοντός από τον πέτασο, αλλά μακρύτερος των αντωειδών πτερύγων.  Στήμονες 10 με ενωμένα νήματα.  Ωοθήκη επιφυής, στίγμα 1.

Άνθιση:  Απρίλιος-Ιούλιος.

Καρπός:  Προμήκης και διαρρηκτός χέδρωψ, πιεσμένος πλευρικά, χνουδωτός στην αρχή, άτριχος και με γκριζωπό χρώμα στην ωρίμανση.

Ενδιαίτημα:  Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, ανοικτά δάση, από 400-950 μ υψόμετρο.  

Πατρίδα:  Μεσογειακή ζώνη.  

 

 

Neatostema apulum

Name/Όνομα:  Νεατόστεμα   της Απουλίας*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Neatostema apulum (L.) I. M. Johnst.

Common name/Κοινό Όνομα:  Yellow Gromwell  

Family/Οικογένεια:  BORAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Annual, growing up to 30 cm high.   

Stem/s:   Erect, single to several, usually unbranched or branched below, cylindrical, yellowish, covered with thick, straight, and whitish hairs (hispid); lower and upper branches at the same level forming a corymbose  branching.

Leaves:  Alternate, simple, entire, hispid; basal leaves oblong or oblong-spathulate or oblanceolate, reduced at the base into a petiole; cauline leaves oblong-linear, hispid, and sessile.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, terminal, and dense cymes; pedicels short; bracts many, lanceolate, hispid; calyx campanulate, 5-lobed, lobes erect, linear, hispid, acute, becoming triangular in fruit; corolla funnel-shaped, hairy at the throat, 5-lobed, lobes yellow, oblong, glandular, thinly hairy externally; stamens 5, anthers oblong; ovary superior, glabrous, style 1, stigma 1 capitate.  

Flowering time:  February-May.

Fruit:  Nutlets.       

Habitat:  Roadsides, stony hillsides, cultivated fields, sandy areas,0-1000 m alt.

Native: Southern Europe, Mediterranean region

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετές φυτό με ύψος μέχρι 30 εκ. 

Βλαστός:  Όρθιος, 1 ή περισσότεροι, συνήθως χωρίς διακλάδωση, αν όμως υπάρχει διακλάδωση αυτή θα είναι χαμηλά στη βάση, κυλινδρικός, κιτρινωπός, καλυμμένος με πυκνές, ίσιες και ασπριδερές αδρότριχες.  Οι χαμηλότεροι κλάδοι και ο κεντρικός κλάδος βρίσκονται στο ίδιο ύψος δημιουργώντας μια κορυμβοειδή διακλάδωση.  

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, απλά, ακέραια, και αδρότριχα.  Φύλλα βάσης προμήκη, προμήκη   . σπατουλοειδή ή αντιλογχοειδή, με στενή βάση προς το μίσχο.  Φύλλα βλαστού προμήκη-γραμμοειδή, αδρότριχα και άμισχα

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς, επάκριες και πυκνές κυματοειδείς ταξιανθίες.  Ποδίσκοι κοντοί.  Βράτια πολλά, λογχοειδή και αδρότριχα.  Κάλυκας καμπανοειδής, 5-λοβος, λοβοί όρθιοι, γραμμοειδείς, αδρότριχοι, και μυτεροί, γινόμενοι τριγωνικοί στην καρποφορία.  Στεφάνη χοανοειδής, με τρίχες στον φάρυγγα, 5-λοβη, λοβοί κίτρινοι, προμήκεις, αδενώδεις, ελαφρά τριχωτοί εξωτερικά.  Στήμονες 5, ανθήρες προμήκεις.  Ωοθήκη επιφυής και άτριχη, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Κάρυα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, πετρώδεις πλαγιές, καλλιεργημένα χωράφια και αμμώδη εδάφη, από 0-1000 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Νότια Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη.

 

 

Andrachne telephioides

Name/Όνομα:  Ανδράχνη η τελεφιοειδής**   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαAndrachne telephioides** L.   

Common name/Κοινό Όνομα:  Andrachne, False orpine   

Family/Οικογένεια:  EUPHORBIACEAE  

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:  Monoecious perennial herb with woody root system, growing up to 40 cm high.    

Stem/s:  Prostrate or semi-erect, little branched below, slightly ribbed, with numerous green and glabrous branches.      

Leaves:  Alternate, simple, entire, obovate, elliptical or suborbicular, glaucous green, petiolate, acute, subacute or obtuse, cuneate or rounded at the base; stipules ovate-lanceolate, silvery, reddish at the base.   

Flowers:  Yellowish to yellowish-green, axillary, solitary or in bundles; male and female flowers are separated but on the same plant; usually in a bundle there are 2 male flowers and 1 female; male flower: sepals 5, ovate-rhomboid, entire, yellowish-green centrally, whitish marginally, petals smaller, obovate or oblanceolate, whitish, slightly reddish at the center, stamens 5, connate at the base, yellow unfertile stamens at the base of the disk (pistillodes); female flowers: petals minute, sepals ovate-rhomboid, green with whitish margins, disk-lobes yellow, emarginated, ovary superior, subglobose, yellowish-green and glabrous, styles 3, bifid, persistent.    

Flowering time:  February-October.  

Fruit:  Schizocarpic capsule (regma) with flat 3-sided seeds.  

Habitat:  Roadsides, dry hillsides on sedimentary or igneous ground, from 0-1300 m alt.

Native:  Mediterranean region, Southern Europe, Northern Africa, Central and western Asia.

 **As the leaves look like the leaves of “hylotelephium telephium”

Scorzonera troodea

Name/Όνομα:  Σκορζονέρα η τροόδια   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαScorzonera troodea Boiss.

Family/Οικογένεια:  ASTERACEAE

 

Description

Plant:  Perennial herb with thick taproot, growing less than 8 cm high.    

Stem/s:  Stemless or stem short growing along the ground up to 20 cm long, slightly angled, covered with short, whitish hairs (canescent).    

Leaves:  Variable; simple, entire, linear, obovate, oblanceolate, lanceolate, elliptic or oblong in outline, glaucous green, subglabrous or with short, greyish hairs especially beneath, subacute or obtuse, cuneate at the base or sometimes slightly asymmetric, lower leaves numerous, bigger and short-petiolate, upper leaves alternate, few, smaller, partly surrounded the stem (amplexicaule).

Flowers:  In 1-20, terminal and solitary heads; peduncles erect or ascending, greenish or purplish, shortly hairy; involucre campnanulate; phyllaries in 2 series, green and shortly hairy, the outer phyllaries erect, ovate, subacute and imbricate, the inner are oblong-ovate, larger than the outer, apex obtuse, reflexed, often tinged purplish; florets yellow, tinged purplish externally, ligules oblong, 5-toothed, 6-nerved; corolla tube straight, purplish-brown; ovary inferior, styles yellow, straight, about the half as long as ligules, branched.

Flowering time:  May-July.

Fruit:   Achene with whitish pappus.      

Habitat:  Rocky slopes, Pinewoods, usually on igneous ground, from 700-1900 m alt.

Native:  Endemic to Cyprus, locally common.

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με χοντρή ρίζα και ύψος λιγότερο από 8 εκ.

Βλαστός:  Χωρίς βλαστό ή με κοντό βλαστό που αναπτύσσεται κατά μήκος μέχρι 20 εκ, ελαφρά γωνιώδης, καλυμμένος με πολύ κοντές και ασπριδερές τρίχες.

Φύλλα:  Ποικίλα, απλά, ακέραια, γραμμοειδή, αντωειδή, αντιλογχοειδή, ελλειπτικά ή προμήκη στο περίγραμμα, γλαυκοπράσινα, σχεδόν άτριχα ή με κοντές γκρίζες τρίχες, ειδικά στην κάτω επιφάνεια, με πλατειά ή σχεδόν μυτερή κορυφή, με μυτερή βάση που κάποτε μπορεί να είναι ασύμμετρη.  Χαμηλότερα φύλλα πολυάριθμα, μεγαλύτερα και κοντόμισχα, ανώτερα φύλλα κατ εναλλαγή, λίγα, μικρότερα και περίβλαστα.

Άνθη:  Σε 1-20, επάκρια και μεμονωμένα κεφάλια.  Ποδίσκος όρθιος ή ανερχόμενος, πρασινωπός ή πορφυρός και κοντότριχος.  Σύνολο βρακτίων σε καμπανοειδές σχήμα.  Βράκτια σε 2 σειρές, πράσινα και κοντότριχα, τα εξωτερικά όρθια, ωοειδή, σχεδόν μυτερά και αλληλεπικαλυπτόμενα, τα εσωτερκά προμήκη-ωοειδή, μεγαλύτερα των εξωτερικών, με πλατειά κορυφή που συχνά είναι πορφυρή και στρέφεται προς τα πίσω.  Ανθίδια κίτρινα με πορφυρή χροιά εξωτερικά, γλωσσίδια προμήκη, 5-δοντα και 6-νευρα.  Σωλήνας στεφάνης ευθύς, με ± πορφυροκαστανό χρώμα.  Ωοθήκη υποφυής, στύλος κίτρινος, ευθύς, περίπου στο μισό μήκος του γλωσσιδίου, 2-κλαδος.    

Άνθιση:  Μάιος-Ιούλιος

Καρπός:   Αχαίνιο με λευκό πάππο.

Ενδιαίτημα:   Βραχώδεις πλαγιές, πευκοδάση, συνήθως πάνω σε πυριγενή πετρώματα, από 700-1900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ενδημικό της Κύπρου, τοπικά κοινό.

 

 

Hypericum perforatum subsp. veronense 

Name/Όνομα:  Ηπερικό το διάτρητο υποείδ. της βερόνας   

Scientific name/Επιστημονικό όνομαHypericum perforatum subsp. veronense (Schrank) H. Lindb.

Common name/Κοινό Όνομα:  Perforate St John’s-wort, Βαρσαμόχορτο, Σπαθόχορτο   

Family/Οικογένεια:  HYPERICACEAE  

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Perennial herb with woody, rhizomatous rootstock, growing up to 100 cm high.          

Stem/s:  Erect or decumbent, at first 2-4 lined, nearly cylindrical later, with lateral and ascending branches, whitish green and glabrous, sometimes with very few black dots..         

Leaves: Opposite, simple, entire, ovate-oblong, linear or lanceolate-elliptic, sessile or subsessile, apex obtuse, base cuneate or rounded, with few black dots and numerous, scattered pellucid or translucent superficial dots.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered pyramidal or corymbose cymes; sepals 5, spreading, connected at the base, 5-nerved, linear, elliptic or lanceolate, entire, acute, with longitudinal translucent or pellucid streaks, sometimes with few black superficial dots; petals 5, ovate-oblong or oblanceolate, longer than sepals, spreading, golden-yellow, without red veins, with black-dotted margins, sometimes with very few scattered black dots, translucent dots and longitudinal  pellucid streaks; stamens, numerous, erect, filaments yellow and glabrous, fused at the base into 3 bundles, anthers yellow, with a black gland; ovary  superior, erect, yellowish and glabrous, styles 3.

Flowering time:  June-July.

Fruit:  Capsule.       

Habitat:   Open woodland, dry hillsides, cultivated ground, near water, from 600 m-1500 m alt.

Native:  Europe, Mediterranean region, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Πολυετής πόα με ριζοματώδη ξυλώδη ρίζα και ύψος μέχρι 100 εκ.    

Βλαστός:  Όρθιος ή κοντά στο έδαφος, δίπλευρος ή τετράπλευρος, αργότερα σχεδόν κυλινδρικός, με πλάγιους, ανερχόμενους, λευκοπράσινους και γυμνούς κλάδους, κάποτε με πολύ λίγα μαύρα στίγματα.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά, ακέραια, προμήκη-ωοειδή. γραμμοειδή ή λογχοειδή-ελλειπτικά, άμισχα ή σχεδόν άμισχα, πλατύκορφα, με μυτερή ή στρογγυλεμένη βάση, με λίγα μαύρα στίγματα και πολυάριθμους ημιδιαφανείς ή διαφανείς επιφανειακούς πόρους.

Άνθη:  Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς, πυραμιδοειδείς ή κορυμβοειδείς, κυματοειδείς ταξιανθίες.  Σέπαλα 5, απλωμένα, ενωμένα στη βάση τους, 5-νευρα, γραμμοειδή, ελλειπτικά ή λογχοειδή, ακέραια, μυτερά, με επιμήκεις ημιδιαφανείς ή διαφανείς γραμμώσεις, κάποτε με λίγα επιφανειακά μαύρα στίγματα.  Πέταλα 5, προμήκη-ωοειδή, μακρύτερα των πετάλων, απλωμένα, χρυσοκίτρινα, χωρίς κόκκινα νεύρα, με μαύρα περιφερειακά στίγματα, κάποτε και διάσπαρτα στο εσωτερικό του ελάσματος, και με επιμήκεις, στενές, και διαφανείς γραμμώσεις.  Στήμονες πολυάριθμοι, όρθιοι, νήματα κίτρινα και γυμνά, ενωμένα στη βάση σε 3 δέσμες, ανθήρες κίτρινοι με μαύρο αδένα.  Ωοθήκη επιφυής, όρθια, κιτρινωπή και γυμνή, στύλοι 3.

Άνθιση:   Ιούνιος-Ιούλιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Ανοικτές δασώδεις περιοχές, ξηρές πλαγιές, καλλιεργημένα εδάφη, περιοχές κοντά σε νερό, από 600-1500 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.