Archives

Category Archive for ‘Βιολετί’

Parentucellia latifolia ssp latifolia

Name/Όνομα:   Παρεντουκελλία η πλατύφυλλη υποείδος η πλατύφυλλη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Parentucellia latifolia (L.) Caruel ssp latifolia

Common name/Κοινό Όνομα:   Broadleaf GLandweed, Red Bartsia

Family/Οικογένεια:   OROBANCHACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Semi-parasitic annual herb growing up to 30 cm high. 

Stem/s:   Erect, unbranched, angled, green, often purplish, densely covered with horizontal, straight whitish and sticky glandular hairs.

Leaves:   Opposite, simple, sessile, triangular-obovate below, deeply divided into 2-6 (usually 3-5) triangular, subacute or obtuse lobes towards apex; lobes generally with 1 distinct nerve beneath; blade pale green, covered with sticky glandular and stiff non glandular hairs; margins very often tinged purplish.

Flowers:  Small, ± sessile, zygomorphic and hermaphrodite in few-flowered terminal racemes; bracts leaf-like, lobed, glandular-hairy; calyx tube tubular, purplish, glandular hairy, 5-toothed, about 2 times as long as teeth;  teeth triangular-obtuse; corolla white, purple or pale yellow, glandular-hairy, 2-lipped, upper lip entire, cucullate, shorter than the lower 3-lobed lobe; 2 yellow, conspicuous and suborbicular protuberances are located above the median lobe; stamens 4 with yellow hairy anthers; ovary superior, style 1, stigma 1.  

Flowering time:   March-May.

Fruit:    Capsule

Habitat:  Side-paths, rocky ground, grassland and open woodlands, from 0-1300 m alt.

Native:   Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Ημιπαρασιτική μονοετής πόα με ύψος μέχρι 30 εκ.

Βλαστός/οί:  Όρθιος, χωρίς διακλάδωση, γωνιώδης, πράσινος αλλά πολύ συχνά πορφυρός και καλυμμένος με οριζόντιες, ίσιες, ασπριδερές και κολλώδεις αδενώδεις τρίχες.

Φύλλα:     Αντίθετα, απλά, άμισχα, τριγωνικά αντωειδή προς τη βάση, έντονα διαιρεμένα σε 2-6, συνήθως 3-5, τριγωνικούς, πλατυκόρυφους ή σχεδόν οξυκόρυφους λοβούς προς την κορυφή.  Λοβοί συνήθως με 1 πολύ εμφανές νεύρο στην κάτω επιφάνεια.  Έλασμα με ανοικτό πράσινο χρώμα, καλυμμένο με κολλώδεις αδενώδεις τρίχες και  μη αδενώδεις αδρότριχες.  Χείλη πολύ συχνά με πορφυρό χρώμα.

Άνθη:   Μικρά, ± άμισχα, ζυγόμορπφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς κα επάκριους βότρεις.  Βράκτια φυλλόμορφα, λοβωτά και με κολλώδεις αδενώδεις τρίχες.  Κάλυκας σωληνοειδής, πορφυρός, με αδενώδεις τρίχες, 5-δοντος, περίπου 2-πλάσιος σε μήκος από τα δόντια, που είναι τριγωνικά και πλατυκόρυφα.  Στεφάνη λευκή, πορφυρή ή με απαλό κίτρινο χρώμα, με αδενώδεις τρίχες, 2-χειλη, άνω χείλος ακέραιο και κουκουλωτό, πιο κοντό από το κάτω 3-λοβο χείλος.  Πάνω από τον κεντρικό λοβό του κάτω χείλους υπάρχουν 2 πολύ εμφανείς, κίτρινες σφαιροειδείς προεκβολές.  Στήμονες 4, με κίτρινους και τριχωτούς ανθήρες.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος μονοπατιών, σε βραχώδη και ξηρά εδάφη, χορταριασμένες επιφάνειες και ανοικτά δάση, από 0-1300 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Arabis purpurea

Name/Όνομα:   Αραβίς η πορφυρή

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Arabis purpurea Sm.

Common name/Κοινό Όνομα:   Cyprus rockress, purple Rock-cress, Κλάματα της Παναγίας

Family/Οικογένεια:   BRASSICACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Perennial herb with woody rootstock, growing up to 35 cm high. 

Stem/s:   Erect, branched, purple, and covered with a mixed of dense stellate and short greyish hairs; leaves are covered with similar hairs.

Leaves:  Alternate, simple, entire or irregularly toothed or serrate; the lower are petiolate, obovate or spathulate, obtuse at apex, cuneate at the base, crowded below forming a loose rosette; stem leaves narrow and sessile, partly surround the stem.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite, in corymbs (initially) or racemes (finally); sepals 4, erect, purple, thinly hairy at the upper part, the inner oblong, concave at the base and acute at apex, the outer linear and ± obtuse; petals 4, obovate with rounded apex, purplish, (rarely white) with darker veins; stamens 4 with flat filaments, anthers oblong and yellow; ovary superior and sessile, style short, stigma capitate.

Flowering time:   February-May

Fruit:    Hanging siligue*, oblong and flattend, straight or slightly curved.      

Habitat:   Rocky slopes and shaded cliffs on volcanic rocks, from 400-1375 m alt

Native:   Endemic to Cyprus.

silque* = Type of fruit consisting of two fused carpels with the length more than three times as long as the width.( Charlock, nasturtium, mustard,..)

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής πόα με ξυλώδη ρίζα και ύψος μέχρι 35 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι, διακλαδωμένοι, πορφυροί και καλυμμένοι με ένα μίγμα από πυκνές αστεροειδείς και κοντές γκριζωπές τρίχες.  Παρόμοιο τρίχωμα φέρουν και τα φύλλα.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, απλά, ακέραια ή ακανόνιστα λοβωτά ή πριονωτά.  Τα φύλλα της βάσης είναι αντωειδή ή σπατουλοειδή, πλατυκόρυφα, μυτερά χαμηλά και συγκεντρωμένα στη βάση δημιουργώντας μια αραιή ροζέτα.  Φύλλα βλαστών στενά και άμισχα, εν μέρει περίβλαστα.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, αρχικά σε κορύμβους και τελικά σε βότρεις.  Σέπαλα 4, όρθια και ρόδινα ή πορφυρά, ελαφρά τριχωτά στο ανώτερο μισό, τα εσωτερικά προμήκη και κοίλα στη βάση, τα εξωτερικά γραμμοειδή και ± πλατυκόρυφα.  Πέταλα 4, αντωειδή, με στρογγυλεμένη κορυφή και με σκούρα νεύρα.  Στήμονες 4, νήμα επίπεδο, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής και άμισχη, στύλος κοντός, στίγμα κεφαλωτό.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Κρεμάμενο κέρας*, προμήκης και πεπλατυσμένος, ευθύς ή ελαφρά λυγισμένος.

Ενδιαίτημα:   Βραχώδεις πλαγιές και σκιερούς γκρεμούς σε πυριγενή πετρώματα, από 400-1375 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ενδημικό της Κύπρου.

 

κέρας* = μακρόστενος καρπός ο οποίος σχίζεται κοιλιακά και ραχιαία από κάτω προς τα πάνω, όπως ο καρπός των Σταυρανθών πχ. Λαψάνα, νεροκάρδαμο, σινάπι κλπ.

 

Vicia narbonensis

Name/Όνομα:   Βίκια   η ναρπόνια*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Vicia narbonensis* L.

Common name/Κοινό όνομα:  Narbon vetch, Narbonne vetch, Narbon bean.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Annual herb growing up to 60 cm high.

Stem/s:   Erect, stout, branched or unbranched, angled, green and hairy along the edges.

Leaves:    Alternate, compound, petiolate, stipulate, 2-6 pinnately foliolate; petiole channeled above, thinly ciliate; rachis angular, ciliate along the edges; leaflets opposite, rather large, simple and entire, ovate, obovate or elliptic thinly hairy on both surfaces, ± sessile, margins entire with minute cilia, apex apiculate, obtuse, base rounded; rachis terminates in one coiled tendril, but the plant does not need support; stipules semi sagittate or broadly ovate, margins rather distantly dentate and ciliate; basal leaves 2-foliolate without tendril, upper leaves 4-6 foliolate.

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, solitary or in pairs in axillary racemes; pedicels very short and thinly hairy; calyx cylindrical, 5-toothed, purplish and glabrous; teeth triangular, unequal and pointed, the lower longer, margins ciliate; petals 5, whitish with dark purple veins; standard petal glabrous, obovate and emarginated at apex, wings oblong, dark purple at the rounded apex, keel oblong with rounded apex; stamens 10, 9 united, 1 free, filaments united at the most of their length, anthers oblong and yellow; ovary superior, linear, style 1, hairy above, and strongly curved at right angle, stigma 1.

Flowering time:   February-May.

Fruit:   Dehiscent, oblong and flattened legume, with hairy margins and short curved beak, enclosing several, suborbicular brown seeds.

Habitat:   Roadsides, grassy areas, cultivated fields, 0-900 m alt.

Native:   Mediterranean region to Northwestern Asia.

narbonensis* =  from the city Narbonne or Narbon, in France.

Vicia johannis

Name/Όνομα:   Βίκια ιωάννης.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Vicia johannis Tamamsch

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

Description

Plant:   Annual herb growing up to 50 cm high.

Stem/s:   Erect or suberect, stout, branched, angled, green and hairy along the edges.

Leaves:    Alternate, compound, petiolate, stipulate, 2-6 foliolate; petiole channeled above, thinly ciliate; rachis angular, ciliate along the edges; leaflets opposite, large, simple and entire, broadly-ovate or obovate, thinly hairy on both surfaces, sessile or shortly petiolulate, margins entire with minute bulbus-based cilia, apex rounded or obtuse, base rounded; rachis terminates in one unbranched, usually 2-parted straight tendril; stipules of the upper leaves broadly ovate, entire, margins ciliate, often with dentate lower part, apiculate at apex, lower stipules dentate at their lower part.

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, in shortly pedicellate axillary pairs or in clusters in the axis of the upper leaves; pedicels very short and thinly hairy, as long as calyx-tube or much shorter; calyx cylindrical, purplish and glabrous, longer than the 5 triangular teeth, which are unequal and pointed, margins narrowly membranous and ciliate; petals 5, purplish; veins with darker similar color; standard petal glabrous, obovate and emarginated at apex, wings oblong, dark purple at the rounded apex, keel oblong with rounded apex; stamens 10, 9 united, 1 free, filaments united at the most of their length, anthers oblong and yellow; ovary superior, linear, style 1, hairy above, and strongly curved at right angle, stigma 1.

Flowering time:   March-May.

Fruit:   Oblong and flattened legume, with ciliated margins and non-rostrate beak, enclosing up to 7, suborbicular seeds.

Habitat:   Roadsides, waste ground, and cultivated fields, 250-800 m alt.

Native:   Mediterranean region, Western Asia.

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί:  Όρθιοι ή σχεδόν όρθιοι, δυνατοί, διακλαδωμένοι, γωνιώδεις, πράσινοι και τριχωτοί κατά μήκος των ακμών.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα, έμμισχα, με παράφυλλα και με 2-6 φυλάρια.  Μίσχος αυλακωτός από πάνω, με πολύ μικρά σαν βλεφαρίδες τριχίδια.  Άξονας του φύλλου γωνιώδεις, με πολύ μικρές τρίχες κατά μήκος των ραβδώσεων,  καταλήγει σε ένα μη διακλαδωμένο και συνήθως 2-μερές και ίσιο έλικα.   Φυλλάρια αντίθετα, απλά και ακέραια, κάπως μεγάλα, πλατειά-ωοειδή ή αντωειδή, με ελαφρύ τρίχωμα και στις δυο επιφάνειες, άμισχα ή με πολύ κοντό μίσχο, χείλη ακέραια με μικροσκοπικές τρίχες που είναι διογκωμένες στη βάση τους, πλατύκορφα ψηλά ή με στρογγυλεμένη κορυφή και βάση.  Παράφυλλα των ανώτερων φύλλων πλατειά-ωοειδή, ακέραια με βλεφαριδωτές τρίχες, και μυτερή προεξοχή στην κορυφή τους, συχνά με οδοντωτό το κατώτερό τους μέρος, παράφυλλα χαμηλότερων φύλλων με οδοντωτό το κατώτερο μέρος τους.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε μασχαλιαία ζεύγη με κοντό ποδίσκο ή σε δέσμες στον άξονα των ανώτερων φύλλων.  Ποδίσκοι πολύ κοντοί με μικρό τρίχωμα, ισομήκης ή πολύ μικρότεροι του σωλήνα του κάλυκα.  Κάλυκας κυλινδρικός, πορφυρός και άτριχος, μακρύτερος των 5 τριγωνικών, άνισων και μυτερών δοντιών, που έχουν στενά μεμβρανώδη και με μικρές βλεφαρίδες χείλη.  Πέταλα 5, πορφυρά, με νεύρα σκοτεινότερου χρώματος, πέτασος άτριχος και αντωειδής και με μικρή εγκοπή στην κορυφή του, πτέρυγες προμήκεις με σκούρα πορφυρή και στρογγυλεμένη κορυφή, τρόπιδα  προμήκης με στρογγυλεμένη κορυφή.  Στήμονες 10. 9 ενωμένοι και 1 ελεύθερος, με ενωμένο τμήμα το μεγαλύτερο του μήκους τους.  Ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη εοιφυής,  και γραμμοειδής, στύλος 1, με τρίχωμα ψηλά και με έντονη κάμψη 90°, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός: Προμήκης και διαπλατυσμένος χέδρωψ, με βλεφαριδωτές ραφές και μη περιεστραμμένο ράμφος, περικλείοντας μέχρι 7 σχεδόν στρογγυλά σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη και καλλιεργημένα χωράφια, από 250-800 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

 

Vicia sativa  ssp sativa

Name/Όνομα:   Βίκια η σπαρτή υποείδ. σπαρτή

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Vicia sativa  L. ssp sativa

Common name/Κοινό Όνομα:  Common vetch, Βίκος

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

Description

Plant:  Annual herb growing up to 80 cm high, if supported.  

Stem/s:  Sprawling or climbing, much branched, angular, hairless or sparsely pubescent, growing up to 200 cm long.

Leaves:  Alternate, compound, oblong in outline, evenly-pinnate, and petiolate; leaflets in 3-8 opposite pairs, oblong or obovate, sometimes linear, thinly pubescent on both surfaces, emarginated and apiculate at apex, shortly petiolulate at the base; upper leaves terminate in a branched tendril; stipules semisagittate with dentate and hairy margins and a conspicuous dark glandular blotch on the top of each half.

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, axillary, solitary or in pairs; calyx cylindrical, 5-toothed, teeth subequal, acute, thinly hairy, about as long as calyx-tube; Corolla usually violet, standard petal, ovate or obovate, emarginated and glabrous, with paler color than wings and keel; wings obovate with rounded apex, keel oblong; stamens 10, 9 united, 1 free, anthers oblong and yellow; ovary superior, compressed, linear, ± hairy, style 1, hairy above, upcurved at apex, stigma 1, capitate.

Flowering time:   Jan-April

Fruit:    Oblong and flattened legume, initially green and hairy, brown later, narrowing at apex forming a distinct beak, compressed between the 4-8, and subglobose seeds.       

Habitat:   Roadsides, waste ground, open woodland, cultivated fields, 0-600 m alt.

Native:   Mediterranean region, SW Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 80 εκ. αν υποστηριχθεί.  

Βλαστός/οί:   Απλωμένοι ή αναρριχόμενοι, πολύκλαδοι, γωνιώδεις, άτριχοι ή ελαφρά τριχωτοί, αναπτυσσόμενοι μέχρι 2 μ σε μήκος.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα, προμήκη στο περίγραμμα, αρτιόληκτα, και έμμισχα.  Φυλλάρια σε 3-8 αντίθετα ζεύγη, προμήκη ή αντωειδή, κάποτε γραμμοειδή, ελαφρά χνουδωτά και στις 2 επιφάνειες, με εγκοπή και με μυτερή προεκβολή στην κορυφή τους, ενώ στη βάση υπάρχει πολύ κοντός μίσχος.  Τα ανώτερα φύλλα τελειώνουν σε ένα διακλαδωμένο έλικα.  Παράφυλλα ημισαϊττοειδή, με οδοντωτά  και τριχωτά  χείλη και με μια έντονη σκοτεινή αδενώδη κηλίδα στην κορυφή του καθενός.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, μασχαλιαία, μεμονωμένα ή σε ζεύγη.  Κάλυκας 5-δοντος, δόντια σχεδόν ισομήκη, μυτερά και ελαφρά τριχωτά, περίπου ισομήκη με το σωλήνα του κάλυκα.  Στεφάνη με βιολετί χρώμα, πέτασος ωοειδής ή αντωειδής, με εγκοπή στην κορυφή του και άτριχος, με πιο ανοικτό χρώμα από τις πτέρυγες και την τρόπιδα.  Πτέρυγες αντωειδείς με στρογγυλεμένες κορυφές, τρόπιδα προμήκης.  Στήμονες 10, 9 ενωμένοι, 1 ελεύθερος, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, συμπιεσμένη, γραμμοειδής, ± τριχωτή, στύλος 1, χνουδωτός ψηλά και απότομα λυγισμένος προς τα πάνω στην κορυφή του, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:   Ιανουάριος-Απρίλιος.

Καρπός:   Προμήκης και επίπεδος χέδρωψ, αρχικά πράσινος και τριχωτός, τελικά με καφέ χρώμα, στενότερος στην κορυφή όπου δημιουργείται ένα εμφανές ράμφος,  συμπιεσμένος μεταξύ των 4-8, ωοειδών σπερμάτων.  

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, ανοικτά δάση και καλλιεργημένα χωράφια, από 0-600 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, ΝΑ Ασία.

 

Vicia lathyroides

Name/Όνομα:  Βίκια η λαθυροειδής*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Vicia lathyroides L.

Common name/Κοινό Όνομα:  Engl: Spring vetch, Fr: Vesce Printaniere, Germ: Platterbsen-Wicke Swedish: vårvicker; Norwegian: vårvikke; Finnish: nätkelmävirna; Danish: vår-vikke)

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Annual herb growing up to 15 cm high.

Stem/s:  Spreading out, much branched, purplish, distinctly angled, and covered with very short, whitish, soft and spreading hairs.

Leaves:   Alternate, compound, petiolate with no tendrils, evenly pinnate with 1-2 pairs of obovate, entire, pubescent, subsessile, emarginated and apiculate leaflets; upper leaflets oblong-linear; rachis terminates in a short bristle; stipules entire, semi-sagittate, pubescent.

Flowers:   Zygomorphic, hermaphrodite, solitary and axillary; pedicel very short, purplish and covered with soft spreading hairs; calyx tube cylindrical, purplish, with soft hairs externally, remains in fruit,  5-toothed, teeth acute, purplish, hairy, subequal, about as long as the tube; corolla blue-mauve, standard petal erect, obovate with darker veins and emarginated apex, wings oblong, whitish-mauve or pink, keel suborbicular; stamens 10, 9 fused, 1 free; ovary superior, compressed linear, style 1, stigma 1, capitate

Flowering time:   March-April.

Fruit:    Legume; linear, compressed, and glabrous, with dark brown or blackish color and short, curved beak; seeds nearly cubic.

Habitat:   Cultivated fields, sandy and dry meadows, igneous areas, from 660-1100 m alt.

Native:   Europe, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 15 εκ.

Βλαστός/οί:  Απλωμένοι, πολύκλαδοι, πορφυροί, έντονα γωνιώδεις και καλυμμένοι με πολύ κοντές, ασπριδερές, μαλακές και απλωμένες τρίχες.

Φύλλα:   Κατ εναλλαγή, σύνθετα, έμμισχα, χωρίς έλικες, ζυγόληκτα και πτερόμορφα, με 1-2 ζεύγη αντωειδών, ακέραιων, τριχωτών, σχεδόν άμισχων φυλλαρίων, με εγκοπή στην κορυφή μαζί με μικρή μυτερή προεξοχή.  Ανώτερα φυλλάρια προμήκη-γραμμοειδή.  Ο άξονας των φύλλων καταλήγει σε μια κοντή αδρότριχα.  Παράφυλλα ακέραια, χνουδωτά και ημισαϊττοειδή.    

Άνθη:  Ζυγόμορφα, ερμαφρόδιτα, μασχαλιαία και μεμονωμένα.  Ποδίσκοι πολύ κοντοί, πορφυροί και καλυμμένοι με μαλακές και απλωμένες τρίχες.  Σωλήνας κάλυκα κυλινδρικός και πορφυρός, με μαλακές τρίχες εξωτερικά, παραμένει στην καρποφορία, είναι 5-δοντος, με δόντια μυτερά, πορφυρά, σχεδόν ισομήκη μεταξύ τους καθώς και με τον σωλήνα του κάλυκα.  Στεφάνη με μπλε-μωβ χρώμα, πέτασος όρθιος, αντωειδής, με νεύρα πιο σκούρου χρώματος και με μικρή εγκοπή στην κορυφή του, πτέρυγες προμήκεις, με ρόδινο ή λευκό-μωβ χρώμα, τρόπιδα σχεδόν  κυκλική.  Στήμονες 10, 9 συμφυείς, 1 ελεύθερος.  Ωοθήκη επιφυής, συμπιεσμένη και γραμμοειδής, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό.   

Άνθιση:   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Χέδρωξ, γραμμοειδής, συμπιεσμένος και άτριχος, με σκούρο καφέ ή μαυριδερό χχρώμα και κοντό λυγισμένο ράμφος.  Σπέρματα σχεδόν κυβοειδή.

Ενδιαίτημα:   Καλλιεργημένα χωράφια, ξηρά και αμμώδη λιβάδια, σε πυριγενείς περιοχές, από 660-1100 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ευρώπη, Δυτική Ασία.

 

 

 

Lathyrus odoratus

Name/Όνομα:   Λάθυρος ο εύοσμος.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Lathyrus odoratus L.

Common name/Κοινό Όνομα: Sweet pea, Vetchling, Μοσχομπίζελο.  

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

 

Description

Plant:   Annual herb growing up to 2 m high if supported. 

Stem/s:   Climbing and much branched, angled or strongly winged, glaucous-green, shortly hairy.

Leaves:   Alternate, compound, leaflets 2 (1 pair), with a branched tendril at apex, blade ovate or elliptic, sessile, minutely hairy, margins entire, somewhat wavy; rachis oblong, winged and hairy; stipules semi-sagittate. 

Flowers:   Fragrant, zygomorphic and hermaphrodite, in few-flowered, axillary racemes; pedicels arcing at unopened flowers; calyx campanulate, 5-lobed, lobes equal, oblong-lanceolate, greenish, hairy, acute, often with reflexed margins; corolla purple, 5-lobed; standard petal erect, suborbicular, wings oblong reduced at the base, keel boat-shaped, upcurved at apex; stamens 10, 9 fused, 1 free, filaments white and glabrous, free part about the 1/2 of their length, anthers basifixed, oblong and yellow; ovary superior, style 1, upcurved, greenish and hairy.

Flowering time: March-May

Fruit:   Legume, oblong-linear, pubescent, without wings, enclosing up to 9, suborbicular brown and glabrous seeds.      

Habitat:  Roadsides, meadows, fields, open forests and disturbed areas.

Native:   Italy.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 2 μ εάν στηριχθεί κατάλληλα.

Βλαστός/οί:   Αναρριχόμενοι, πολύκλαδοι, γωνιώδεις ή πτερυγωτοί, γλαυκοπράσινοι και με κοντό τρίχωμα.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή και σύνθετα, με 2 φυλλάρια ( 1 ζεύγος)  και με διακλαδωμένη έλικα μεταξύ των φυλλαρίων στην κορυφή του άξονα.  Έλασμα ωοειδές προς ελλειπτικό, άμισχο, με πολύ μικρά σαν χνούδι τριχίδια, χείλη ακέραια κάπως κυματοειδή.  Ο άξονας  πάνω στον οποίο στηρίζονται τα φυλλάρια είναι προμήκης, τριχωτός και με πτερύγια.  Παράφυλλα ημι-σαϊτοειδή.

Άνθη:   Εύοσμα, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς μασχαλιαίους βότρεις.  Ποδίσκοι σε μη ανοικτά άνθη καμπυλωτοί ή κρεμάμενοι.  Κάλυκας καμπανοειδής, 5-λοβος, λοβοί ισομήκεις, προμήκεις-λογχοειδείς, πρασινωποί, τριχωτοί και μυτεροί, ενώ συχνά τα χείλη τους στρέφονται προς τα κάτω.  Στεφάνη πορφυρή και πεντάλοβοι.  Πέτασος όρθιος και σχεδόν ημικυκλικός, πτέρυγες προμήκεις με στενή βάση, τρόπιδα σε σχήμα βάρκας και με ανυψωμένο το άκρο του.  Στήμονες 10, 9 συμφυείς και 1 ελεύθερος, νήμα λευκό και γυμνό, ενώ το ελεύθερο τους τμήμα είναι περίπου το μισό του μήκους τους, ενώ το άκρο τους ενώνεται με τη βάση του κίτρινου ανθήρα.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, πρασινωπός και τριχωτός με ανυψωμένο το άκρο του.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Χέδρωψ, προμήκης-γραμμοειδής, τριχωτός και χωρίς πτέρυγες, περικλείοντας μέχρι 9, σχεδόν σφαιρικά, γυμνά και με καφέ χρώμα σπέρματα

Ενδιαίτημα:  Εισαγόμενο είδος, σε λιβάδια, κατά μήκος δρόμων, σε αγρούς και ανοικτά δάση (στην πατρίδα του).  Στην Κύπρο ως διακοσμητικό σε κήπους και πάρκα.

Πατρίδα:   Ιταλία.

 

Consolida ajacis

Name/Όνομα:   Κονσολίντα του Αίαντα.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Consolida ajacis (L.) Schur

Common name/Κοινό Όνομα:  Giant larkspur, Larkspur, Doubtful Knight’s Spur, Καπουτσίνος.

Family/Οικογένεια:   RANUNCULACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:    Annual, up to 100 cm high.

Stem/s:   Erect, single or branched above, cylindrical, greenish or purplish, covered with sparse and short whitish hairs, becoming glabrous with age.

Leaves:  Opposite, broadly ovate in outline, deeply divided into entire, linear, petiolate or sessile segments (above), slightly hairy, often with silky appearance.    

Flowers:  Showy, zygomorphic and hermaphrodite, in lax, terminal and many-flowered, spike-like racemes; bracteoles narrow-linear and hairy; pedicels about the half as long as the flower; petals and sepals right blue, pink or bluish-violet; sepals 5, slightly hairy externally, the 4 are spreading, abruptly reduced at the base, the 2 lateral are broadly-ovate, the other 2 narrower, the upper is erect, forming a  bifid, hood-like apex in front and a straight or upcurved spur in the back; petals 4, glabrous, the upper 2 form an inner hood protecting the reproductive organs; stamens numerous with light blue anthers; ovary superior.

Flowering time:   May-June.

Fruit:   Follicle with numerous black seeds.    

Habitat:  Roadsides, fields, meadows, from 150- 1650 m alt.

Native:   Southern Europe, Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 100 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιος, απλός ή με διακλάδωση, κυλινδρικός, πρασινωπός ή πορφυρός, καλυμμένος με αραιές κοντές και ασπριδερές τρίχες.

Φύλλα:     Αντίθετα, πλατειά-ωοειδή στο περίγραμμα, έλασμα βαθειά διαιρεμένο σε ακέραια, γραμμοειδή και έμμισχα ή άμισχα τμήματα (ψηλά), ελαφρά τριχωτά, συχνά με λαμπερή σαν μετάξι όψη.

Άνθη:   Εντυπωσιακά, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρούς, επάκριους και πολυανθείς σαν στάχυα βότρεις.  Βρακτίδια στενά γραμμοειδή και τριχωτά.  Ποδίσκοι περίπου στο μισό του μήκους του άνθους.  Σέπαλα και πέταλα σε λαμπερό μπλε, ρόδινο ή ιώδες χρώμα.  Σέπαλα 5, ελαφρά τριχωτά εξωτερικά, τα 4 είναι απλωμένα με απότομη ελάττωση του πλάτους στη βάση, τα 2 πλάγια είναι πλατειά-ωοειδή, τα άλλα 2 στενότερα, το άνω σέπαλο είναι όρθιο, και σχηματίζει στο μπροστινό του άκρο μια κατασκευή σαν κουκούλα με 2-λοβη κορυφή, ενώ στο πίσω μέρος σχηματίζει πλήκτρο που μπορεί να είναι οριζόντιο ή λίγο ανυψωμένο στο άκρο του.  Πέταλα 4, άτριχα, εκ των οποίων τα ανώτερα 2 σχηματίζουν εσωτερική κουκούλα για προστασία των αναπαραγωγικών οργάνων.  Στήμονες πολυάριθμοι με μπλε ανθήρες.  Ωοθήκη επιφυής.

Άνθιση:   Μάιος-Ιούνιος.

Καρπός:   Ελαφρά τριχωτός θύλαξ, με πολυάριθμα μαύρα σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, λιβάδια και όρια αγρών, από 150-1650 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Νότια Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη.

Kickxia elatine ssp crinita

Name/Όνομα:   Κίκχια ελατίνη υποείδ. μακρότριχη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Kickxia elatine ssp crinita (Mabille) Greuter.

Common name/Κοινό Όνομα:   Pointed toadflax, Linaire de Sieber, Twinning toadflax

Family/Οικογένεια:   PLANTAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Synonym: “ Kickxia elatine ssp sieberi” (Arcang.) Hayek

 

Description

Plant:  Annual.

Stem/s:   Prostrate or sprawling, much branched near the base, angled, greenish, densely covered with a mixed of short and long soft hairs.

Leaves:   Alternate, petiolate, densely hairy both sides; lower leaves ovate or elliptic, entire, obtuse, median leaves hastate-acute or toothed at the base, upper leaves smaller.  

Flowers:   Zygomorphic, hermaphrodite, axillary and solitary; peduncle hairy, longer than the subtending leaves; corolla 2-lipped with spur; upper lip deeply 2-lobed, lobes oblong, violet externally, white at the back, hairy, obtuse to rounded at apex; lower lip 3-lobed, lobes slightly gibbous, rounded, recurved, yellow, minutely hairy near the junction with the upper lip; spur whitish, hairy, slightly bending downwards; calyx-lobes 5, lanceolate, densely hairy, free almost to the base; stamens 4, filaments short, anthers violet; ovary sessile, superior, style 1, stigma 1.

Flowering time:   May-November.

Fruit:   Capsule.    

Habitat:   Roadsides, waste ground, fields, from 0-1200 m alt.

Native:   Europe, Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

ΦυτόΜονοετές φυτό.

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι ή έρποντες, πολύκλαδοι κοντά στη βάση, γωνιώδεις, πρασινωποί, και πυκνά καλυμμένοι από ένα μίγμα από κοντές και μακρές μαλακές τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, έμμισχα, πυκνά τριχωτά και στις δύο επιφάνειες.  Χαμηλά φύλλα ωοειδή ή ελλειπτικά, ακέραια και πλατυκόρυφα, μεσαία φύλλα σαϊτοειδή και μυτερά ή οδοντωτά κοντά στη βάση, ανώτερα φύλλα μικρότερα.

Άνθη:   Ζυγόμορφα, ερμαφρόδιτα, μασχαλιαία και μεμονωμένα.  Ποδίσκος τριχωτός αρκετά μακρύτερος από τα υποκείμενα φύλλα.  Στεφάνη 2-χειλη με πλήκτρο.  Άνω χείλος βαθειά 2-λοβο, λοβοί προμήκεις, ελαφρά τριχωτοί, μπροστά με βιολετί χρώμα, πίσω με λευκό, με πλατειά ή στρογγυλεμένη κορυφή.  Κάτω χείλος 3-λοβο, κίτρινο, λοβοί ελαφρά διογκωμένοι στην κορυφή, χείλη γυρισμένα προς τα πίσω, πολύ ελαφρά τριχωτοί  στην ένωση με το άνω χείλος.  Πλήκτρο ασπριδερό, τριχωτό, ελαφρά λυγισμένο προς τα κάτω.  Κάλυκας 5-λοβος, λοβοί λογχοειδείς, πυκνά τριχωτοί, ελεύθεροι σχεδόν μέχρι τη βάση.  Στήμονες 4, νήμα κοντό, ανθήρες με βιολετί χρώμα.  Ωοθήκη χωρίς ποδίσκο, επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάιος-Νοέμβριος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, χωράφια, από 0-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη.

Vicia peregrina

Name/Όνομα:   Βίτσια η ξενική*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:  Vicia peregrina L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Slender leaved-vetch, Rambling vetch.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:     Annual herb.

Stem/s:   Sprawling or decumbent to erect, much-branched, angular, green and slender, sparsely covered with short whitish hairs or sybglabrous.

Leaves:   Alternate, compound, oblong in outline, even-pinnate, the lower petiolate; leaflets 3-7 pairs, oblong-linear, simple and entire, apex conspicuously truncate or shallowly emarginated with acute point at the middle of apex ( apiculate), adpressed hairy, ± sessile; tendril branched or unbranched, arising from the end of rachis; stipules with 2 entire, acute  and hairy lobes.

Flowers:   Zygomorphic, hermaphrodite, axillary and solitary; pedicel hairy, purplish, bending at fruiting-time; calyx campanulate, 2-lipped, 5-toothed, adpressed hairy, becoming purplish after anthesis; teeth unequal, purplish, pointed and hairy, the dorsal 2 shorter; corolla purple or bluish-violet, longer than pedicel; standard petal erect, obovate, distinctly emarginated, penciled with darker lines, glabrous; wings white, oblong with rounded apex, keel upcurved at apex, base inflated, purplish; stamens 10, filaments white and glabrous; anthers oblong and yellow; ovary superior, style hairy above, stigma capitate.

Flowering time:  February-June.

Fruit:  Legume, oblong, dehiscent, brown and hairy, compressed between seeds, beaked at apex, seeds 4-6, subglobose.  

Habitat:  Field margins, roadsides, grasslands, from 0-1000 m alt.

Native:   Mediterranean region, Western Asia.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα.

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι, αναπτυσσόμενοι κοντά στο ΄χώμα ή ανερχόμενοι, πολύκλαδοι, γωνιώδεις, πράσινοι, λεπτοί και καλυμμένοι με αραιές, κοντές και ασπριδερές τρίχες ή σχεδόν άτριχοι.  

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, σύνθετα, προμήκη στο περίγραμμα, αρτιόληκτα, τα χαμηλότερα έμμισχα.  Φυλλάρια 3-7 ζεύγη, προμήκη-γραμμοειδή, απλά και ακέραια, με κορυφή ίσια ή με αβαθή εγκοπή και με μυτερή προεκβολή στο μέσο της κορυφής, ώστε να φαίνονται σαν 3 δόντια, με κατακλιμένες ασπριδερές τρίχες, με ή χωρίς μίσχο.  έλικας με ή χωρίς διακλάδωση, εκφύεται από το τέρμα του κεντρικού άξονα του φύλλου.  Παράφυλλα με 2, ακέραιους, μυτερούς και τριχωτούς λοβούς.

Άνθη:   Ζυγόμορφα, ερμαφρόδιτα, μασχαλιαία και μεμονωμένα.  Ποδίσκος μακρός, πορφυρός, με κλίση προς τα κάτω κατά την καρποφορία.  Κάλυκας καμπανοειδής, 2-χειλος και 5-δοντος, με κατακλιμένες τρίχες, γινόμενος πορφυρός μετά την άνθιση.  Δόντια άνισα, πορφυρά, μυτερά και τριχωτά, τα 2 ραχιαία κοντύτερα.  Στεφάνη πορφυρή ή με μπλε-βιολετί χρώμα, μακρύτερη του ποδίσκου.  Πέτασος όρθιος, αντωειδής, με έντονη εγκοπή στην κορυφή του, με σκούρες μπλε γραμμώσεις, άτριχος.  Πτέρυγες προμήκεις, με στρογγυλεμένη κορυγή και με λευκό χρώμα.  Τρόπιδα με ανασηκωμένη κορυφή και με πορφυρή και διογκωμένη βάση.  Στήμονες 10, νήμα λευκό και άτριχο, ανθήρες προμήκεις και κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος τριχωτός ψηλά, στίγμα κεφαλωτό.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Ιούνιος.

Καρπός:   Χέδρωψ προμήκης, διαρρρηκτός, τριχωτός και με καφέ χρώμα, συμπιεσμένος μεταξύ των σπερμάτων και με ράμφος στην κορυφή του.  Σπέρματα 4-6, υποσφαιρικά.

Ενδιαίτημα:   Όρια χωραφιών, κατά μήκος δρόμων, χλοοτάπητες, από 0-1000 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.