Archives

Author Archive for savvas

Anthemis tomentosa

Name/Όνομα:   Ανθεμίς η εριώδης

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Anthemis tomentosa

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

 

Description

 

Plant:  Annual herb.  

Stem/s:  Procumbent or slightly erect, branched from the base, ± cylindrical, greenish when young, purplish later, densely covered with grey soft hairs, up to 30 cm long.

Leaves:    Alternate and petiolate; lower and median leaves oblong-ovate in outline, deeply 2-pinnatisect, segments sessile and obtuse; upper leaves 1-pinnatisect, oblong-spathulate, segments smaller, sessile, obtuse.

Flowers:  Capitula numerous, solitary and radiate; involucre broadly-conical, greenish, grey-tomentose; phyllaries in 2 series, linear-lanceolate, acute; receptacle hemispherical; ray florets usually 10-15, ligules white, oblong-elliptic, apex obscurely 2-dentate; disk florets yellow.

Flowering time:   March-April.

Fruit:    Achene.   

Habitat:   Coastal habitats, dunes, and sandy areas near the sea level.

Native:   Central and Eastern Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα.

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι ή ελαφρά όρθιοι, διακλαδωμένοι από τη βάση, σχεδόν κυλινδρικοί, πρασινωποί στην αρχή, πορφυροί αργότερα, καλυμμένοι με πυκνές γκρίζες και μαλακές τρίχες, μέχρι 30 εκ μήκος.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή και έμμισχα.  Κατώτερα και μεσαία φύλλα προμήκη-ωοειδή στο περίγραμμα, βαθειά δις-πτεροσχιδή, τμήματα άμισχα και πλατυκόρυφα.  Ανώτερα φύλλα 1-πτεροσχιδή, προμήκη-σπατουλοειδή, τμήματα μικρότερα, πλατυκόρυφα και άμισχα.

Άνθη:   Κεφάλια πολυάριθμα, μεμονωμένα και ακτινωτά.  Περίβλημα βρακτίων πλατειά-κωνοειδή, πτασινωπά, με γκρίζες μαλακές τρίχες.  Βράκτια σε 2 σειρές, γραμμοειδή-λογχοειδή και οξυκόρυφα.  Ανθοδόχη ημισφαιρική.  Πειφεριακά ανθίδια συνήθως 10-15, γλωσσίδια λευκά, προμήκη-ελλειπτικά, κορυφή με 2 δυσδιάκριτα δόντια.  Επιδίσκια ανθίδια κίτρινα.

Άνθιση:   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Αχαίνιο.

Ενδιαίτημα:   Συνήθως σε παραλίες, θίνες και αμμώδεις περιοχές κοντά στο ύψος της θάλασσας.

Πατρίδα:   Κεντρική και Ανατολική Μεσογειακή ζώνη.

Name/Όνομα:   Ανθεμίς η εριώδης

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Anthemis tomentosa

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

 

Description

 

Plant:  Annual herb.  

Stem/s:  Procumbent or slightly erect, branched from the base, ± cylindrical, greenish when young, purplish later, densely covered with grey soft hairs, up to 30 cm long.

Leaves:    Alternate and petiolate; lower and median leaves oblong-ovate in outline, deeply 2-pinnatisect, segments sessile and obtuse; upper leaves 1-pinnatisect, oblong-spathulate, segments smaller, sessile, obtuse.

Flowers:  Capitula numerous, solitary and radiate; involucre broadly-conical, greenish, grey-tomentose; phyllaries in 2 series, linear-lanceolate, acute; receptacle hemispherical; ray florets usually 10-15, ligules white, oblong-elliptic, apex obscurely 2-dentate; disk florets yellow.

Flowering time:   March-April.

Fruit:    Achene.   

Habitat:   Coastal habitats, dunes, and sandy areas near the sea level.

Native:   Central and Eastern Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα.

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι ή ελαφρά όρθιοι, διακλαδωμένοι από τη βάση, σχεδόν κυλινδρικοί, πρασινωποί στην αρχή, πορφυροί αργότερα, καλυμμένοι με πυκνές γκρίζες και μαλακές τρίχες, μέχρι 30 εκ μήκος.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή και έμμισχα.  Κατώτερα και μεσαία φύλλα προμήκη-ωοειδή στο περίγραμμα, βαθειά δις-πτεροσχιδή, τμήματα άμισχα και πλατυκόρυφα.  Ανώτερα φύλλα 1-πτεροσχιδή, προμήκη-σπατουλοειδή, τμήματα μικρότερα, πλατυκόρυφα και άμισχα.

Άνθη:   Κεφάλια πολυάριθμα, μεμονωμένα και ακτινωτά.  Περίβλημα βρακτίων πλατειά-κωνοειδή, πτασινωπά, με γκρίζες μαλακές τρίχες.  Βράκτια σε 2 σειρές, γραμμοειδή-λογχοειδή και οξυκόρυφα.  Ανθοδόχη ημισφαιρική.  Πειφεριακά ανθίδια συνήθως 10-15, γλωσσίδια λευκά, προμήκη-ελλειπτικά, κορυφή με 2 δυσδιάκριτα δόντια.  Επιδίσκια ανθίδια κίτρινα.

Άνθιση:   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Αχαίνιο.

Ενδιαίτημα:   Συνήθως σε παραλίες, θίνες και αμμώδεις περιοχές κοντά στο ύψος της θάλασσας.

Πατρίδα:   Κεντρική και Ανατολική Μεσογειακή ζώνη.

Kickxia elatine ssp crinita

Name/Όνομα:   Κίκχια ελατίνη υποείδ. μακρότριχη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Kickxia elatine ssp crinita (Mabille) Greuter.

Common name/Κοινό Όνομα:   Pointed toadflax, Linaire de Sieber, Twinning toadflax

Family/Οικογένεια:   PLANTAGINACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Synonym: “ Kickxia elatine ssp sieberi” (Arcang.) Hayek

 

Description

Plant:  Annual.

Stem/s:   Prostrate or sprawling, much branched near the base, angled, greenish, densely covered with a mixed of short and long soft hairs.

Leaves:   Alternate, petiolate, densely hairy both sides; lower leaves ovate or elliptic, entire, obtuse, median leaves hastate-acute or toothed at the base, upper leaves smaller.  

Flowers:   Zygomorphic, hermaphrodite, axillary and solitary; peduncle hairy, longer than the subtending leaves; corolla 2-lipped with spur; upper lip deeply 2-lobed, lobes oblong, violet externally, white at the back, hairy, obtuse to rounded at apex; lower lip 3-lobed, lobes slightly gibbous, rounded, recurved, yellow, minutely hairy near the junction with the upper lip; spur whitish, hairy, slightly bending downwards; calyx-lobes 5, lanceolate, densely hairy, free almost to the base; stamens 4, filaments short, anthers violet; ovary sessile, superior, style 1, stigma 1.

Flowering time:   May-November.

Fruit:   Capsule.    

Habitat:   Roadsides, waste ground, fields, from 0-1200 m alt.

Native:   Europe, Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

ΦυτόΜονοετές φυτό.

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι ή έρποντες, πολύκλαδοι κοντά στη βάση, γωνιώδεις, πρασινωποί, και πυκνά καλυμμένοι από ένα μίγμα από κοντές και μακρές μαλακές τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, έμμισχα, πυκνά τριχωτά και στις δύο επιφάνειες.  Χαμηλά φύλλα ωοειδή ή ελλειπτικά, ακέραια και πλατυκόρυφα, μεσαία φύλλα σαϊτοειδή και μυτερά ή οδοντωτά κοντά στη βάση, ανώτερα φύλλα μικρότερα.

Άνθη:   Ζυγόμορφα, ερμαφρόδιτα, μασχαλιαία και μεμονωμένα.  Ποδίσκος τριχωτός αρκετά μακρύτερος από τα υποκείμενα φύλλα.  Στεφάνη 2-χειλη με πλήκτρο.  Άνω χείλος βαθειά 2-λοβο, λοβοί προμήκεις, ελαφρά τριχωτοί, μπροστά με βιολετί χρώμα, πίσω με λευκό, με πλατειά ή στρογγυλεμένη κορυφή.  Κάτω χείλος 3-λοβο, κίτρινο, λοβοί ελαφρά διογκωμένοι στην κορυφή, χείλη γυρισμένα προς τα πίσω, πολύ ελαφρά τριχωτοί  στην ένωση με το άνω χείλος.  Πλήκτρο ασπριδερό, τριχωτό, ελαφρά λυγισμένο προς τα κάτω.  Κάλυκας 5-λοβος, λοβοί λογχοειδείς, πυκνά τριχωτοί, ελεύθεροι σχεδόν μέχρι τη βάση.  Στήμονες 4, νήμα κοντό, ανθήρες με βιολετί χρώμα.  Ωοθήκη χωρίς ποδίσκο, επιφυής, στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Μάιος-Νοέμβριος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, χωράφια, από 0-1200 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ευρώπη, Μεσογειακή ζώνη.

Lactuca serriola

Name/Όνομα:   Λακτούκη η πριονόφυλλος*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Lactuca serriola L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Prickly lettuce, milk thistle

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:     Biennial plant, growing up to 180 cm high.

Stem/s:   Robust, erect, usually single, branched above where anthesis occur, cylindrical, furrowed, pale, glabrous above, bristly at the base, containing milky latex.

Leaves:    Alternate, simple, lower and median leaves develop at right angles to the stem, oblong in outline, ± petiolate, lyrate-pinnatisect, glaucous green, spiny on the margins and on the midrib beneath; lower and median leaves deeply divided, lateral lobes oblong-truncate or triangular–acute with their tips curved backwards, apex blunt; upper leaves oblong-elliptic or lanceolate, entire, sessile, acute or subacute, auriculate at the base, usually hold the stem in upright position when exposed to the sun.

Flowers:   Capitula few to numerous, in much branched pyramidal panicles; flowering branches many; flowers pale yellow, up to 13 on each branch; lateral branches may exceed the main axis; involucre cylindrical; bracts in 3-4 series, imbricate, often tinged pale brown with age, papillose, deflexed in fruit; outer bracts smaller, ovate, ± obtuse, inner bracts ovate-oblong to oblong, ± acute; florets 7-15 or more, ligules yellow, oblong, with 5-6 minute teeth at apex, becoming blue when dried; anthers yellow; style branched.

Flowering time:   July-October.

Fruit:        Achenes, oblong-obovate, strongly compressed, ribbed, brown, apex acute, shortly beaked and scabrid; pappus with white silky hairs.

Habitat:   Waste ground, roadsides, stony areas, from 0-1900 m alt.

Native:   Europe, Asia and Northern Africa.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Διετές φυτό με ύψος μέχρι 180 εκ.

Βλαστός/οί:   Δυνατός, όρθιος, συνήθως απλός, διακλαδισμένος μόνο ψηλά εκεί που θα γίνει ή άνθιση, κυλινδρικός, αυλακωμένος, ωχροκίτρινος, γυμνός ψηλά, με αδρότριχες χαμηλά, ενώ εσωτερικά περιέχει γαλακτώδη χυμό.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, απλά, τα χαμηλά και μεσαία φύλλα αναπτύσσονται καθέτως με τον κύριο άξονα, είναι προμήκη στο περίγραμμα, ± έμμισχα, λυροειδή-πτεροσχιδή, γλαυκοπράσινα, ακανθωτά στα χείλη και στο κύριο νεύρο της κάτω επιφάνειας, με έλασμα βαθειά διαιρεμένο, με πλάγιους λοβούς προμήκεις και με ίσια κορυφή ή λογχοειδή με μυτερή τριγωνικούς και μυτερούς λοβούς, που έχουν λυγισμένες προς τα πίσω κορυφές, ενώ ο τελευταίος λοβός δεν είναι μυτερός.  Ανώτερα φύλλα προμήκη-ελλειπτικά ή λογχοειδή, ακέραια, άμισχα, σχεδόν μυτερά, με 2 τριγωνικούς λοβούς στη βάση, ενώ συνήθως αγκαλιάζουν τον βλαστό σε όρθια στάση, όταν εκτεθούν στον ήλιο.

Άνθη:   Κεφάλια λίγα έως πολυάριθμα, σε πολύκλαδη πυραμιδοειδή φόβη.  Ανθοφόροι κλάδοι πολλοί.  Άνθη ωχροκίτρινα, μέχρι 13 σε κάθε κλάδο.  Πλάγιοι ανθοφόροι κλάδοι μπορεί να ξεπερνούν σε ύψος τον κεντρικό κλάδο.  Περίβλημα βρακτίων κυλινδρικό.  Βράκτια σε 3-4 σειρές, αλληλεπικαλυπτόμενα, συχνά με ανοικτό καφέ χρώμα προς το τέλος της άνθισης, εξωτερικά καλύπτονται από μικρές θηλές και κατά την καρποφορία επιμηκύνονται.  Εξωτερικά βράκτια μικρότερα, ωοειδή και ± πλατυκόρυφα, ενώ τα εσωτερικά είναι προμήκη-ωοειδή έως στενά προμήκη, ± οξυκόρυφα.  Ανθίδια 7-15 ή περισσότερα, γλωσσίδια κίτρινα, προμήκη, με 5-6 μικρά δόντια στην κορυφή τους, γινόμενα μπλε όταν ξηρανθούν.  Ανθήρες κίτρινοι.  Στύλος με διακλάδωση.

Άνθιση:   Ιούλιος-Οκτώβριος.

Καρπός:   Αχαίνια, προμήκη-αντωειδή, έντονα πιεσμένα, ραβδωτά, καφέ, και μυτερά, με μικρό ράμφος με μικρές αδρότριχες.  Πάππος με λευκές τρίχες.

Ενδιαίτημα:   Άγονα εδάφη, κατά μήκος δρόμων, πετρώδεις περιοχές, από 0-1900 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Ευρασία και Βόρεια Αφρική.

Pisum fulvum

 

Name/Όνομα:   Πίσον το κίτρινο*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Pisum fulvum Sibth & Sm.

Common name/Κοινό Όνομα:  Tawny pea, wild pea, climbing pea.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual herb, growing up to 70 cm high, if supported.

Stem/s:   Slender, climbing by twining tendrils or hidden under the soil, angled, greenish and glabrescent.

Leaves:   Alternate, compound, petiolate,  2-4 foliolate leaves, terminating in a branched tendril; petiole striate; leaflets opposite, oblong-obovate or elliptic, entire, margins toothed, pale green and glabrous; stipules conspicuous, foliaceous, sessile, ovate or oblong, glaucous green, glabrous, distinctly toothed near the base, entire or toothed towards apex.  

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, in few-flowered, axillary racemes; calyx persistent in fruit, campanulate, glabrous, slightly gibbous, teeth subequal, pointed, the 2 adaxial broader; petals orange or tawny-yellow, with darker striations.; standard petals broader than long, obovate,  apex emarginated and shortly apiculate, wings oblong, apex emarginate, keel oblong, obtuse, with broad base; stamens 10, 9 fused, 1 free; style 1, stigma 1.

Flowering time:   February-May.

Fruit:    Legume oblong, compressed and glabrous, with 4-6 seeds.

Habitat:  Roadsides, waste ground, field margins, from 0-100 m alt.

Native:   Eastern Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα, με ύψος μέχρι 70 εκ. αν στηριχθεί κατάλληλα.

Βλαστός/οί:   Λεπτοί, αναρριχόμενοι με περιστρεφόμενες έλικες ή παραμένουν κρυμμένοι κάτω από το χώμα, πρασινωποί και σχεδόν άτριχοι.

Φύλλα:  Κατ εναλλαγή, σύνθετα, έμμισχα, με 2-4 φυλλάρια, τερματίζοντας με ένα διακλαδωμένο έλικα.  Μίσχος ραβδωτός.  Φυλλάρια αντίθετα, προμήκη-αντωειδή ή ελλειπτικά, ακέραια, χείλος οδοντωτό, με χλωμό πράσινο χρώμα και γυμνά.  Παράφυλλα μεγάλα και εντυπωσιακά, μοιάζουν με φύλλα, είναι άμισχα, ωοειδή ή προμήκη, γλαυκοπράσινα, γυμνά, εμφανώς οδοντωτά κοντά στη βάση, ακέραια ή οδοντωτά προς την κορυφή.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε ολιγοανθείς και μασχαλιαίους βότρεις.  Κάλυκας καμπανοειδής, γυμνός, ελαφρά διογκωμένος, παραμένει στην καρποφορία, δόντια σχεδόν ισομήκη, τα 2 ανώτερα πλατύτερα.  Πέταλα 5, με πορτοκαλί ή χαλκοκίτρινο χρώμα.  Πέτασος αντωειδής, πιο πλατύς παρά μακρός, με σκούρες γραμμώσεις, με εγκοπή στην κορυφή του και με μικρή προεξέχουσα προβολή, πτέρυγες προμήκεις, τρόπιδα προμήκης, με πλατειά κορυφή και πλατύτερη βάση.  Στήμονες 10, 9 συμφυείς και 1 ελεύθερος.  Στύλος 1, στίγμα 1.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Προμήκης χέδρωψ, συμπιεσμένος και γυμνός, με 4-6 σπέρματα

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, άγονα εδάφη, όρια χωραφιών, από 0-100 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ανατολική Μεσογειακή ζώνη.

Trifolium argutum

Name/Όνομα:   Τριφύλλιον το οξύδοντο*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Trifolium argutum Banks & Sol.

Common name/Κοινό Όνομα:  Trèfle, sharp-tooth clover

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:   Annual herb.   

Stem/s:   Spreading or ascending, much branched, slightly angled, greenish, ± glabrous, growing up 30 cm long.

Leaves:    Compound, trifoliate, and petiolate; lower leaves alternate, long petiolate, terminal leaves opposite with shorter petiole; petiole channeled above; leaflets broadly obovate, entire, apex rounded, base cuneate, equal, sessile, pale green and glabrous, strongly toothed or with distinct serrations which are sharp and curved at apex ( “argutum” means “sharp”); stipules oblong. 

Flowers:   Crowded, ± sessile, zygomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, ovoid to globose, and terminal heads, distinctly pedunculate; outer flowers of inflorescence sterile, inner flowers fertile; peduncles ribbed, thinly hairy; bracts obovate; calyx slightly inflated, thinly hairy, teeth spreading; corolla persistent, whitish-pink to reddish; standard petal erect, oblong to ovate, and obtuse, wings oblong, spreading, keel broadly oblong, slightly upcurved; stamens 10, anthers oblong; style 1, stigma 1, capitate.

Flowering time:   March-May.

Fruit:  Legume oblong, seeds 1.     

Habitat:   Sandy ground, dunes, seashore places.

Native:  Eastern Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα.

Βλαστός/οί:   Απλωμένοι ή ανερχόμενοι, πολύκλαδοι, ελαφρά γωνιώδεις, πρασινωποί, ± άτριχοι, με μήκος μέχρι 30 εκ.

Φύλλα:   Σύνθετα, 3-φυλλα και έμμισχα.  Μίσχος αυλακωτός από πάνω.  Χαμηλά φύλλα κατ εναλλαγή και μακρόμισχα, τελευταία φύλλα αντίθετα και με κοντύτερο μίσχο.  Φυλλάρια πλατειά-αντωειδή, ακέραια, με στρογγυλεμένη κορυφή και στενή βάση, ισομήκη, χλωμοπράσινα και άτριχα, με έντονες οδοντώσεις ή πριονωτές απολήξεις, με αγκιστρωτή και αιχμηρή κορυφή ( “argutum” σημαίνει “αιχμηρός”).  Παράφυλλα προμήκη και μεμβρανώδη.

Άνθη:   Πολλά μαζί, ± άμισχα, ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς, ωοειδείς ή στρογγυλεμένες και επάκριες κεφαλές, με πολύ εμφανείς διακλαδώσεις.  Εξωτερικά άνθη στείρα, εσωτερικά άνθη γόνιμα.  Ποδίσκοι ραβδωτοί, ελαφρά τριχωτοί.  Βράκτια αντωειδή.  Κάλυκας ελαφρά διογκωμένος με λίγες τρίχες και δόντια απλωμένα.  Στεφάνη λευκορόδινη ή κοκκινωπή, παραμένει στον καρπό.  Πέτασος όρθιος, προμήκης-ωοειδής και με πλατειά κορυφή, πτέρυγες προμήκεις, τρόπιδα πλατειά και προμήκης, ελαφρά ανασηκωμένη στην κορυφή.  Στήμονες 10, ανθήρες προμήκεις, στύλος 1, στίγμα 1, κεφαλωτό.

Άνθιση:   Μάρτιος-Μάιος.

Καρπός:   Προμήκης χέδρωψ με 1 σπέρμα.

Ενδιαίτημα:   Θίνες και αμμώδη εδάφη, κοντά σε παραλίες.

Πατρίδα:   Ανατολική Μεσογειακή ζώνη.

 

 

Trifolium spumosum

Name/Όνομα:   Τριφύλλιον το αφρώδες*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Trifolium spumosum L.

Common name/Κοινό Όνομα:   Bladder trefoil.

Family/Οικογένεια:   FABACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

 

Plant:    Annual, usually up to 10 cm high or more.

Stem/s:  Procumbent or ascending, robust, much branched, angled, greenish when young, purplish later, ± glabrous, up to 50 cm long.

Leaves:  Compound, 3-foliolate, glabrous and petiolate; lower leaves alternate, long-petiolate, petiole channeled above, upper leaves opposite with shorter petiole; stipules conspicuous, membranous, and acuminate; leaflets broadly obovate, cuneate at the base, and margins denticulate or serrulate.

Flowers:   Zygomorphic and hermaphrodite, ± sessile, in many-flowered, globose and terminal heads; bracts conspicuous, ovate with pointed tip; calyx ovate, inflated, glabrous, with reddish striations; calyx teeth spreading, greenish and pointed; corolla pink, slightly exceeding calyx-tube; standard petal free, narrowly oblong, wings oblong, keel oblong with narrow base; stamens 10,  in 2 bundles.

Flowering time:  March-April.

Fruit:        Legume, ovoid, compressed, with 3 – 4 seeds.

Habitat:   Roadsides, field margins, often near seaside, from 0-250 m alt.

Native:   Mediterranean region, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα, με ύψος συνήθως μέχρι 10 εκ. ή και περισσότερο.

Βλαστός/οί:   Απλωμένοι στο έδαφος ή ανερχόμενοι, δυνατοί, πολύκλαδοι, γωνιώδεις, πρασινωποί οι νεαροί, πορφυροί οι παλαιότεροι, ±  άτριχοι, αναπτυσσόμενοι μέχρι 50 εκ. σε μήκος.

Φύλλα:    Σύνθετα, 3-φυλλα, γυμνά και έμμισχα.  Χαμηλά φύλλα κατ εναλλαγή, μακρόμισχα, με αυλακώσεις από πάνω ο μίσχος, ανώτερα φύλλα αντίθετα με κοντότερο μίσχο.  Παράφυλλα εμφανή, μεμβρανώδη και μυτερά.  Φυλλάρια πλατειά αντωειδή, με μυτερή βάση και οδοντωτά ή πριονωτά χείλη.

Άνθη:   Ζυγόμορφα και ερμαφρόδιτα, με ή χωρίς ποδίσκο, σε πολυανθείς, ωοειδείς και επάκριους πυκνούς βότρεις.  Βράκτια εμφανή, ωοειδή και μυτερά.  Κάλυκας ωοειδής, διογκωμένος, με κοκκινωπές ραβδώσεις, με απλωμένα, πρασινωπά και μυτερά δόντια.  Στεφάνη ρόδινη, εξερχόμενη ελαφρά του σωλήνα του κάλυκα.  Πέτασος ελεύθερος των άλλων, στενός και προμήκης, πτέρυγες προμήκεις, τρόπιδα προμήκης με στενή βάση.  Στήμονες 10 σε 2 δέσμες.

Άνθιση:   Μάρτιος-Απρίλιος.

Καρπός:   Ωοειδής και πιεσμένος χέδρωψ, με 3-4 σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Κατά μήκος δρόμων, όρια χωραφιών, συχνά σε παραλιακές περιοχές, από 0-250 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.

Biscutella didyma ssp didyma

Name/Όνομα:   Πισκουτέλλα η δίδυμη υποείδ. δίδυμη

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Biscutella didyma L. ssp didyma

Common name/Κοινό Όνομα:  Buckler Mustard, Biscutella

Family/Οικογένεια:   BRASSICACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Annual herb growing up to 50 cm high. 

Stem/s:   Robust, erect or spreading, single or branched, subcylindrical, slightly ribbed, greenish, and densely covered with straight whitish hairs at the lower and median part, subglabrous at the upper part.

Leaves:    Alternate and simple; lower leaves oblanceolate, irregularly toothed or serrate, shortly hairy both sides, sessile; upper leaves fewer, much reduced, narrow oblanceolate or entire, sessile, partly encircled the stem at the base.

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in elongated, many-flowered, branched or unbranched, and dense racemes; pedicels erect or patent, purple and glabrous; sepals 4, alternating between petals, erect to spreading, ovate or elliptic, subglabrous, greenish or yellowish, subacute, often tinged purple; petals 4, obovate or oblanceolate, obtuse, base narrow, pale yellow and glabrous; stamens 6, filaments greenish, glabrous, anthers yellow; ovary superior, style 1 persistent, stigma 1, capitate, greenish, glabrous.

Flowering time:   February-May.

Fruit:    The fruit are paired dehiscent and strongly flattened siliques**, green, becoming brown at maturity (from the margins towards the center), disk subglabrous or scabridulous at the center and at the margins.

Habitat:    Waste areas, field margins, stony or rocky ground, from 0-950 m alt.

Native:   Mediterranean region.

Silique** = a many seeded capsule composed of 2 carpels.

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 50 εκ.

Βλαστός/οί: Δυνατοί, όρθιοι ή απλωμένοι, απλοί ή διακλαδωμένοι, ελαφρά ραβδωτοί, πρασινωποί και πυκνά καλυμμένοι με ίσιες ασπριδερές τρίχες στο μέσο και στο κατώτερο μέρος του βλαστού, σχεδόν άτριχο το ανώτερο μέρος. 

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, απλά.  Τα κατώτερα φύλλα είναι αντιλογχοειδή , μεγάλα, ανισομερώς οδοντωτά ή πριονωτά, ελαφρά τριχωτά και στις 2 επιφάνειες, άμισχα.  Ανώτερα φύλλα εμφανώς μικρότερα και λιγότερα, είναι στενά αντιλογχοειδή ή ακέραια, άμισχα, εν μέρει περίβλαστα στη βάση.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε μακρούς, πολυανθείς, απλούς ή διακλαδωμένους και πυκνούς βότρεις.  Ποδίσκοι όρθιοι, απλωμένοι ή σχεδόν οριζόντιοι, άτριχοι και πορφυροί.  Σέπαλα 4, κατ εναλλαγή με τα πέταλα, όρθια ή απλωμένα, ωοειδή ή ελλειψοειδή, σχεδόν άτριχα, πρασινωπά-κιτρινωπά, σχεδόν μυτερά, ενώ συχνά παίρνουν πορφυρή χροιά.  Πέταλα 4, αντωειδή ή αντιλογχοειδή, πλατύκορφα, βάση στενή, χλωμοκίτρινα, και άτριχα.  Στήμονες 6, νήμα πρασινωπό και άτριχο, ανθήρες κίτρινοι.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1 που παραμένει, στίγμα 1, πρασινωπό και άτριχο.

Άνθιση:   Φεβρουάριος- Μάιος.

Καρπός:   Ζευγάρια από στρογγυλούς, διαρρηκτούς και έντονα επίπεδους λοβούς**, που είναι πράσινοι αρχικά και με καφέ χρώμα όταν ωριμάσουν ( από την περιφέρεια προς το κέντρο), δίσκος σχεδόν άτριχος ή με κοντές και κάπως σκληρές τρίχες στο κέντρο και στην περιφέρεια.

Ενδιαίτημα: Άγονες περιοχές, όρια χωραφιών, πετρώδη ή βραχώδη εδάφη, από 0-950 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη.

Λοβός**=  Λοβός είναι καρπός κάψα με πολλά σπέρματα, αποτελούμενος από 2 καρπόφυλλα.

 

Anthemis rigida

Name/Όνομα:   Ανθεμίς η τραχεία.

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Anthemis rigida Heldr.

Common name/Κοινό Όνομα:   Rayless chamomile.

Family/Οικογένεια:   ASTERACEAE.

 

 

Description

Plant:    Annual herb growing up to 15 cm high.

Stem/s:   Sprawling, numerous, branched above, becoming thick and rigid with age, slightly ribbed or angled, often purplish, and covered with spreading whitish hairs.

Leaves:   Alternate, oblong in outline, slightly fleshy, bi-pinnatisect, segments oblong and narrow – lanceolate, acute or obtuse, subglabrous or hairy, petiole rather flat, longer than blade, becoming purplish with age.

Flowers:   Many, capitula solitary, terminal, discoid; peduncle thick, erect or curved, densely hairy; involucre obconical; bracts in 2 series, imbricate, triangular-lanceolate, with obtuse or rounded apex, the inner longer than the outer ones, ± densely hairy, with obscure venation; disk florets tubular, golden-yellow, with 5 ovate or triangular and pointed lobes, style cylindrical, much longer than lobes, branched above; anthers linear and yellow; receptacle conical with lanceolate or oblong-obovate scales.

Flowering time:   February-May.

Fruit:        Achenes.

Habitat:   Sandy and rocky soil near the sea, fallow fields, from 0-150 m alt.

Native:   Eastern Mediterranean region.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:  Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 15 εκ.

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι, πολυάριθμοι, με διακλάδωση ψηλά, γίνονται χοντροί και σκληροί με την ηλικία, ελαφρά ραβδωτοί ή γωνιώδεις, συχνά πορφυροί και καλυμμένοι με απλωμένες ασπριδερές τρίχες.

Φύλλα:     Κατ εναλλαγή, προμήκη στο περίγραμμα, ελαφρά σαρκώδη, δις-πτεροσχιδή, τμήματα προμήκη ή στενά – λογχοειδή, με μυτερή ή πλατειά κορυφή, συνήθως τριχωτά, με μάλλον επίπεδο μίσχο που είναι μακρύτερος του ελάσματος, ενώ με την πάροδο του χρόνου παίρνουν πορφυρό χρώμα.

Άνθη:   Πολλά, κεφάλια μεμονωμένα, δισκοειδή και επάκρια.  Ποδίσκος χοντρός, όρθιος ή καμπυλωτός, πυκνά τριχωτός.  Σύνολο βρακτίων σε κωνοειδές σχήμα.  Βράκτια σε 2 σειρές, αλληλεπικαλυπτόμενα, τριγωνικά-λογχοειδή, με πλατειά ή στρογγυλεμένη κορυφή, τα εσωτερικά μακρύτερα των εξωτερικών, πυκνά τριχωτά και με αφανή νεύρωση.  Επιδίσκια ανθίδια σωληνοειδή, χρυσοκίτρινα, με 5 ωοειδείς ή τριγωνικούς και μυτερούς λοβούς, στύλος κυλινδρικός, όρθιος, αρκετά μακρύτερος από τους λοβούς και με διακλάδωση ψηλά.  Ανθήρες γραμμοειδείς και κίτρινοι.  Ανθοδόχη κωνική με λογχοειδείς ή προμήκεισ-αντωειδείς πτέρυγες.

Άνθιση:   Φεβρουάριος-Μάιος.

Καρπός:   Αχαίνιο.

Ενδιαίτημα:   Αμμώδη ή βραχώδη εδάφη κοντά στη θάλασσα και σε πεδινά λιβάδια, από 0-150 μ υψόμετρο.

Πατρίδα:  Ανατολική Μεσογειακή ζώνη.

 

Minuartia thymifolia

Name/Όνομα:   Μινουάρτια η θυμόφυλλη*

Scientific name/Επιστημονικό όνομα:   Minuartia thymifolia (Sm.) Bornm.

Common name/Κοινό Όνομα:  Sandwort.

Family/Οικογένεια:   CARYOPHYLLACEAE

 

*  Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:   Annual herb growing up to 10 cm high. 

Stem/s:  Erect or spreading, much branched from the base, slightly sticky with sparse glandular hairs at the upper part, glabrous below.

Leaves:    Opposite, decussate, simple, entire, linear-spathulate, sessile, fleshy, obtuse, dark green, usually glabrous, with sparse glandular hairs on upper leaves, just below flowers.

Flowers:  Actinomorphic and hermaphrodite in lax and few-flowered, cymes; pedicels as long as petals or longer, purplish, glandular-hairy; bracts ovate and glandular with membranous margins; sepals 5, ovate, 3-nerved, acute, often purplish at the apex, alternating with petals;; petals 5, ovate, free, spreading, white, obtuse or rounded at apex, as long as sepals or longer; stamens 10, filaments whitish and glabrous, anthers oblong and reddish; ovary superior, styles 3.

Flowering time:   January-April.

Fruit:   Ovoid capsule with kidney-shaped seeds.

Habitat:   Sandy and rocky ground near the sea.

Native:  Near-endemic, also in East Aegean Islands, Lebanon and Turkey.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Μονοετής πόα με ύψος μέχρι 10 εκ.

Βλαστός/οί:   Όρθιοι ή απλωμένοι, πολύκλαδοι από τη βάση, λίγο κολλώδεις και με αραιές αδενώδεις τρίχες στα ψηλότερα μέρη, άτριχοι στα χαμηλά.

Φύλλα:   Αντίθετα και σταυρωτά, απλά, ακέραια, γραμμοειδή-σπατουλοειδή, άμισχα, σαρκώδη, πλατυκόρυφα, με σκούρο πράσινο χρώμα, συνήθως άτριχα, αλλά υπάρχουν αραιές αδενώδεις τρίχες στα ψηλότερα φύλλα, ακριβώς πιο κάτω από τα άνθη.

Άνθη:   Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε χαλαρές και ολιγοανθείς, κυματοειδείς ταξιανθίες.  Ποδίσκοι ισομήκεις ή μακρότεροι των πετάλων, πορφυροί και με αδενώδεις τρίχες.  Βράκτια ωοειδή και αδενώδη, με μεμβρανώδη χείλη.  Σέπαλα 5, ωοειδή, με αδενώδεις τρίχες, 3-νευρα και μυτερά, συχνά με πορφυρές κορυφές, κατ εναλλαγή με τα πέταλα.  Πέταλα 5, απλωμένα, ωοειδή, ελεύθερα, λευκά πλατυκόρυφα ή με στρογγυλεμένη κορυφή, ισομήκη με τα σέπαλα ή λίγο μακρύτερα.  Στήμονες 10, νήμα γυμνό και ασπριδερό, ανθήρες προμήκεις και κοκκινωποί.  Ωοθήκη επιφυής,, στύλοι 3.

Άνθιση:   Ιανουάριος-Απρίλιος.

Καρπός:   Ωοειδής κάψα με νεφροειδή σπέρματα.

Ενδιαίτημα:   Σε αμμώδη ή βραχώδη εδάφη κοντά στη θάλασσα.

Πατρίδα:   Σχεδόν ενδημικό της Κύπρου, αλλά υπάρχει και στα Ανατολικά Νησιά του Αιγαίου, Λίβανο και Τουρκία.

 

Frankeinia hirsuta

Name/Όνομα:   Φρανκένια η αδρότριχη.*

Scientific name/ Επιστημονικό όνομα:   Frankenia hirsute L.

Common name/ Κοινό όνομα:   Hairy sea-heath, annual sea-heath.

Family/Οικογένεια:   FRANKENIACEAE

 

* Η απόδοση του είδους στα Ελληνικά είναι εισήγηση του συγγραφέα.

 

Description

Plant:    Perennial herb or subshrub growing up to 50 cm long.

Stem/s:   Procumbent, much-branched, cylindrical, reddish, covered with short, thick and white rough hairs, usually forming large mats.

Leaves:    Opposite, usually crowded, simple, entire, linear, straight or arcuate, strongly revolute, glaucous-green, ± glabrous above, ± densely hairy beneath, acute or obtuse, shortly-petiolate;

Flowers:   Actinomorphic and hermaphrodite, in many-flowered, terminal or lateral cymes; calyx cylindrical, sparsely covered with white rough hairs, lobes 5, subacute, triangular, ± densely hispid, often reddish; petals 5, spreading, obovate, free, often imbricate, usually white (In Cyprus), glabrous; stamens 5, filaments white and glabrous, connate towards the base, anthers oblong, short, dehiscing longitudinally, yellow, becoming chestnut with age; ovary superior, style 1, white and glabrous, divided above into 2 stigmatic arms.

Flowering time:   March-September.

Fruit:   Capsule.    

Habitat:   Sea shore habitats, sandy banks.

Native:   Mediterranean region, Western Asia.

 

 

Περιγραφή

Φυτό:   Πολυετής πόα ή ημίθαμνος που αναπτύσσεται μέχρι 50 εκ. σε μήκος.  

Βλαστός/οί:   Κατακλιμένοι, πολύκλαδοι, κυλινδρικοί, κοκκινωποί, καλυμμένοι με κοντές, και ασπριδερές αδρότριχες, δημιουργώντας συχνά συγκεντρώσεις στο έδαφος που μοιάζουν με ΅ χαλάκια ΅.

Φύλλα:    Αντίθετα, συχνά πυκνά μαζεμένα σε τούφες, απλά, ακέραια, γραμμοειδή, ίσια ή καμπυλωτά, με έντονα αναδιπλωμένα προς τα πίσω χείλη, γλαυκοπράσινα, ± γυμνά από πάνω, ± πυκνά τριχωτά στην κάτω επιφάνεια, οξυκόρυφα ή πλατυκόρυφα και με κοντό μίσχο.

Άνθη: Ακτινόμορφα και ερμαφρόδιτα, σε πολυανθείς, επάκριες ή πλάγιες κυματοειδείς ταξιανθίες.  Κάλυκας κυλινδρικός, με αραιές και λευκές αδρότριχες, με 5 λοβούς που είναι τριγωνικοί, ± με πυκνές αδρότριχες, συχνά με κοκκινωπό χρώμα.  Πέταλα 5, απλωμένα, αντωειδή, ελεύθερα, γυμνά, συχνά αλληλεπικαλυπτόμενα και συνήθως λευκά για τα είδη της Κύπρου.  Στήμονες 5, νήματα λευκά και γυμνά, ενωμένα στη βάση τους, ανθήρες κοντοί και προμήκεις, με κατά μήκος σχίσιμο, κίτρινοι, αλλά παίρνουν καστανό χρώμα με την πάροδο του χρόνου.  Ωοθήκη επιφυής, στύλος 1, διαιρούμενος ψηλά σε 2 στιγματικές απολήξεις.

Άνθιση:   Μάρτιος-Σεπτέμβριος.

Καρπός:   Κάψα.

Ενδιαίτημα:   Συνήθως με παραθαλάσσιες προτιμήσεις και αμμώδεις παραλιακές περιοχές.

Πατρίδα:   Μεσογειακή ζώνη, Δυτική Ασία.